dnes je 22.6.2024

Input:

415/2023 Z.z., Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 6/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení a maximálne zohľadňované sumy z ich ceny

415/2023 Z. z.
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 18. októbra 2023,
ktorým sa mení opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 6/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení a maximálne zohľadňované sumy z ich ceny
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 37 ods. 6 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 6/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení a maximálne zohľadňované sumy z ich ceny sa mení takto:
Príloha vrátane nadpisu znie:
„Príloha k opatreniu č. 6/2009 Z. z.
 
Poradové číslo
Opis
Merná jednotka
Maximálne zohľadňovaná suma z ich ceny
[eur]
 
Zemné práce
 
 
1.
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 1 a 2, nad 100 do 1 000 m3
m3
2,05
2.
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1 000 m3
m3
3,64
3.
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3
m3
0,99
4.
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, nad 100 do 1 000 m3
m3
5,70
5.
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok za lepivosť horniny 4
m3
1,22
6.
Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore, hornina triedy 1 až 2 ručne
m3
19,90
7.
Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore, hornina triedy 3 ručne
m3
39,85
8.
Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore, hornina triedy 4 ručne
m3
49,10
9.
Vodorovné premiestnenie výkopku nosením z horniny 1 až 4 do 10 m
m3
5,31
10.
Príplatok za vodorovné premiestnenie výkopu nosením za každých ďalších 10 m z horniny 1 až 4
m3
4,70
11.
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín triedy 1 až 4
m3
1,87
12.
Prekladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4
m3
4,84
13.
Uloženie sypaniny na medziskládky (len v blízkosti staveniska)
m3
0,92
 
Zakladanie
 
 
14.
Betón základových klenieb, dosiek, pásov, pätiek, blokov a základových múrov, prostý triedy B 12,5 (zn. II)
m3
107,30
15.
Betón základových klenieb, dosiek, pásov, pätiek, blokov a základových múrov, prostý triedy B 20 (zn. III)
m3
116,10
16.
Betón základové konštrukcie klenieb, dosiek, pásov, pätiek a základových múrov železných (bez výstuže), triedy B 15 (zn. II)
m3
106,88
17.
Betón základových konštrukcií klenieb, dosiek, pásov, pätiek a základových múrov železných (bez výstuže), triedy B 20 (zn. III)
m3
117,77
18.
Debnenie stien základových klenieb, dosiek, pásov, pätiek a blokov, zhotovenie - tradičné
m2
15,83
19.
Debnenie stien základových klenieb, dosiek, pásov, pätiek a blokov, odstránenie - tradičné
m2
2,77
20.
Výstuž základových konštrukcií a základových múrov z ocele 10216 až 10505 alebo siete
t
1 417,53
 
Zvislé a kompletné konštrukcie