dnes je 25.7.2024

Input:

416/2023 Z.z., Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 7/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok v znení neskorších predpisov

416/2023 Z. z.
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 18. októbra 2023,
ktorým sa mení opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 7/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok v znení neskorších predpisov
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 31 ods. 5 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 7/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok v znení opatrenia č. 345/2016 Z. z. a opatrenia č. 325/2018 Z. z. sa mení takto:
V prílohe sa pri poradovom čísle 31. slovo „465“ nahrádza slovom „600“ a pri poradovom čísle 49. sa slovo „996“ nahrádza slovom „1 200“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2024.
 
Soňa Gaborčáková v. r.