dnes je 25.7.2024

Input:

417/2023 Z.z., Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 68/2017 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 85/2023 Z. z.

417/2023 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
zo 16. októbra 2023,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 68/2017 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 85/2023 Z. z.
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 199 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 2/2017 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 68/2017 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 85/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 17 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o vymoženie výživného alebo ak je oprávneným fyzická osoba, ktorej súd v konaní, v ktorom vznikol exekučný titul, priznal oslobodenie od súdnych poplatkov, a 30 eur v ostatných prípadoch.“.
2. V § 22 ods. 1 sa suma „60 eur“ nahrádza sumou „100 eur“.
3. Za § 30 sa vkladajú § 30a a 30b, ktoré vrátane nadpisu znejú:
„Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. januára 2024
§ 30a
V exekučnom konaní, ktoré sa začalo a právoplatne neskončilo do 31. marca 2017, okrem exekučného konania ukončeného podľa zákona č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, patrí exekútorovi odmena a náhrada výdavkov podľa predpisov účinných do 31. marca 2017.
§ 30b
V exekučnom konaní, ktoré sa začalo od 1. apríla 2017 a právoplatne neskončilo do 31. decembra 2024, patrí exekútorovi odmena a náhrada výdavkov podľa predpisov účinných do 31. decembra 2023.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2024.
 
Jana Dubovcová v. r.