dnes je 21.5.2024

Input:

42/1946 Sb., Vyhláška o platnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 20. prosince 1940 č. 5/1941 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československá medaile za chrabrost před nepřítelem, platné do 30.12.1992

č. 42/1946 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra vnitra
ze dne 26. ledna 1946
o platnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 20. prosince 1940, č. 5/1941 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československá medaile za chrabrost před nepřítelem.
Podle § 2 ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 23. června 1945, č. 22 Sb., o vyhlášení právních předpisů, vydaných mimo území republiky Československé, vyhlašuji:
Čl. I.
Podle usnesení vlády republiky Československé ze dne 15. ledna 1946 zůstávají nařízení vlády republiky Československé ze dne 20. prosince 1940, č. 5/1941 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československá medaile za chrabrost před nepřítelem a její stanovy, připojené k nařízení, v platnosti.
Čl. II.
Nařízení vlády č. 5/1941 Úř. věst. čsl. a stanovy se vyhlašují v příloze.
 
Nosek v. r.
 
Příloha k vyhlášce č. 42/1946 Sb.
Nariadenie vlády republiky Československej zo dňa 20. decembra 1940,
č. 5 Úř. věst. čsl. z roku 1941, ktorým sa zriaďuje Československá medaila za chrabrosť pred nepriateľom.1*)
Československá vláda nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky Československej podľa § 1 zákona zo dňa 21. októbra 1936, č. 268 Sb. z. a n. o rádoch a tituloch toto:
§ 1.
Na pamiatku boja za oslobodenie republiky Československej z nepriateľského obsadenia zriaďuje sa Československá medaila za chrabrosť pred nepriateľom ako viditeľné vyznamenanie tým, ktorí preukázali činom osobnú statočnosť pred nepriateľom na bojišti vnútornom alebo zahraničnom. Bližšie ustanovenia o tomto vyznamenaní obsahujú pripojené stanovy.
§ 2.
Toto nariadenie vstupuje v platnosť dňom 25. októbra 1940. Jeho prevedením sa poveruje minister národnej obrany.
Stanovy
Československej medaile za chrabrosť pred nepriateľom.
Čl. 1.
Československá medaila za chrabrosť pred nepriateľom je zriadená rozhodnutím československej vlády ako viditeľné vyznamenanie tým, ktorí činom preukázali osobnú statočnosť pred nepriateľom na bojišti vnútornom alebo zahraničnom.
Čl. 2.
Československá medaila za chrabrosť pred nepriateľom má jeden stupeň. Udeľuje sa in natura len raz pri prvom vyznamenaní. Každé ďalšie vyznamenanie touto medailou sa označí nositeľovi tejto medaile na stuhe bronzovými lipovými lístkami.
Čl. 3.
Popis československej medaile za chrabrosť pred nepriateľom:
a) medaila: bronzový okrúhly terč, na líci hlava lva nad lipovou ratolesťou, uprostred meč, cez ktorý je v hornej části nápis „Za chrabrosť“, na ľavo od hlavy lva patriarchálny slovenský kríž; na rube medaile nápis „Pravda vítězí“ s letopočtom 1939 a lipovou ratolesťou. Medaila je zavesená na stuhu pútkom v podobe dvoch skrížených lipových ratolestí.
b) Stuha: je pozdĺž rozdelená na jedenásť pruhov nerovnako širokých. Uprostred je úzky biely pruh a po obidvoch stranách úzke pruhy červené a biele a široké modré a zase úzke biele a červené
Vyobrazenie je pripojené.
Čl. 4.
Československá medaila za chrabrosť pred nepriateľom nosí sa na stuhe na ľavej strane pŕs za rádom Bieleho lva, za Československým válečným krížom z r. 1914