Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

420/2019 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

420/2019 Z. z.
ZÁKON
z 26. novembra 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení zákona č. 554/2008 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 66/2018 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 ods. 1 písm. a) a ods. 4 písm. a), § 8 ods. 3 a § 11 ods. 5 písm. b) a c) sa slovo „tri“ nahrádza slovom „dva“.
2. V § 2 ods. 2 písm. b) sa slová „2,2 násobku“ nahrádzajú slovami „3,3-násobku“.
3. V § 4 ods. 1 a 2 sa slová „1,2 násobku“ nahrádzajú slovami „3,7-násobku“.
4. V § 7 písm. b) sa slovo „troch“ nahrádza slovom „dvoch“.
5. V § 10a ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak súdny exekútor alebo centrum poukáže úradu sumu podľa osobitného predpisu,7apovinnosť poberateľa náhradného výživného podľa prvej vety sa považuje za splnenú, a to do výšky poukázanej sumy; v tomto prípade úrad o povinnosti vrátiť preddavkovo poskytnuté náhradné výživné nerozhodne.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:

7a§ 29 ods. 10 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 420/2019 Z. z.“.
6. V § 12 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená a) až e).
7. V § 12 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „potvrdenie o stave a priebehu výkonu rozhodnutia alebo“.
8. V § 12 odsek 4 znie:
„(4) Úrad je povinný
a) bez zbytočného odkladu po vydaní rozhodnutia o priznaní náhradného výživného podľa § 2 ods. 1 písm. a)
1. oznámiť orgánom činným v trestnom konaní10podozrenie zo spáchania trestného činu zanedbania povinnej výživy, ak tak už neurobila oprávnená osoba alebo žiadateľ o náhradné výživné,
2. oznámiť súdnemu exekútorovi poskytovanie náhradného výživného,
b) do troch pracovných dní od doručenia oznámenia súdneho exekútora podľa osobitného predpisu10aoznámiť súdnemu exekútorovi sumu preddavkovo vyplateného náhradného výživného, najviac v sume oznámenej vymoženej istiny pohľadávky na výživnom zníženej o sumu bežného výživného, ktorú má poukázať úradu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:

10a§ 59 ods. 4 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení zákona č. 420/2019 Z. z.“.
9. § 15 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Ak sa výkon rozhodnutia vo veci vymáhania výživného uskutočňuje v
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore