dnes je 25.7.2024

Input:

420/2023 Z.z., Oznámenie o oprave chyby v oznámení Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 89/1992 Zb. o uzavretí Zmluvy medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a ziskov z majetku

420/2023 Z. z.
OZNÁMENIE
o oprave chyby v oznámení Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 89/1992 Zb. o uzavretí Zmluvy medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a ziskov z majetku
Článok 12 odsek 6 zmluvy má správne znieť:
„6. Ak suma licenčných poplatkov presahuje v dôsledku osobitných vzťahov existujúcich medzi platiteľom a skutočným vlastníkom alebo ktoré obaja udržiavajú s treťou osobou, z akéhokoľvek dôvodu sumu, ktorú by bol dojednal platiteľ so skutočným vlastníkom, keby neboli také vzťahy, použijú sa ustanovenia tohto článku len na túto naposledy spomenutú sumu. Suma platieb, ktorá ju presahuje, bude v tomto prípade zdanená podľa právnych predpisov každého zmluvného štátu s prihliadnutím na ostatné ustanovenia tejto Zmluvy.“.
Článok 13 odsek 2 zmluvy má správne znieť:
„2. Zisky zo scudzenia hnuteľného majetku, ktorý je časťou aktív stálej prevádzkarne, ktoré má podnik jedného zmluvného štátu v druhom zmluvnom štáte, alebo hnuteľného majetku, ktorý patrí k stálej základni, ktorú rezident jedného zmluvného štátu má v druhom zmluvnom štáte na výkon nezávislého povolania, včítane takých ziskov dosiahnutých zo scudzenia takej stálej prevádzkarne (samotnej alebo spolu s celým podnikom) alebo takej stálej základne, môžu byť zdanené v tomto druhom štáte.“.
Článok 15 odsek 3 zmluvy má správne znieť:
„3. Nehľadiac na predchádzajúce ustanovenia tohto článku, môžu sa odmeny poberané z dôvodu zamestnania vykonávaného na palube lode alebo lietadla v medzinárodnej doprave zdaniť v zmluvnom štáte, v ktorom je osoba poberajúca zisky z prevádzky lode alebo lietadla rezidentom.“.