dnes je 3.12.2023

Input:

421/2023 Z.z., Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 23. októbra 2023 č. 5/2023, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska zo 6. novembra 2018 č. 13/2018 o registri krytých dlhopisov

421/2023 Z. z.
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska podľa § 75 ods. 6 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydala
opatrenie z 23. októbra 2023 č. 5/2023, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska zo 6. novembra 2018 č. 13/2018 o registri krytých dlhopisov.
Cieľom opatrenia je zohľadniť zmeny vyplývajúce zo zákona o bankách, ktorým sa od 8. júla 2022 zavádzajú nové programy krytých dlhopisov podľa § 67 ods. 5 zákona o bankách, jednotne stanoviť metodiku, štruktúru, rozsah a časti vedenia registra krytých dlhopisov, uľahčiť triedenie a priraďovanie údajov o aktívach pre príslušný program krytých dlhopisov bankám, ktoré sú emitentom krytých dlhopisov, technicky zjednotiť formu a obsah údajov z dôvodu zvýšenia kvality dát, automatizácie ich ďalšieho spracovávania, ako aj zachovať oddelenosť hodnôt aktív a iných majetkových hodnôt tvoriacich príslušný program krytých dlhopisov od ostatných aktív a pasív banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov.
Kvalita vedených a uchovávaných dát má prispieť k zvýšenej ochrane investorov, transparentnosti a schopnosti posúdiť riziká plynúce z podkladových aktív, ako aj prispieť k efektívnejšiemu výkonu dohľadu nad jednotlivými programami krytých dlhopisov.
Opatrenie nadobúda účinnosť 31. októbra 2023.
Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-lex v registri opatrení (www.slov-lex.sk), v čiastke č. 49/2023 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska. Opatrenie je uverejnené aj na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.