Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

422/2021 Z.z., Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane v znení neskorších predpisov

422/2021 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 28. októbra 2021,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane v znení neskorších predpisov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 55 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane v znení vyhlášky č. 443/2013 Z. z., vyhlášky č. 266/2014 Z. z. a vyhlášky č. 109/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
V prílohe č. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová:
„1109 - daň z pridanej hodnoty zaplatená odberateľom za dodávateľa,“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2022.
 
Igor Matovič v. r.
 
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore