Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

423/2021 Z.z., Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá nie je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu a o kvalifikačných predpokladoch vodcu malého plavidla

423/2021 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
zo 4. novembra 2021,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá nie je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu a o kvalifikačných predpokladoch vodcu malého plavidla
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 30, § 31 ods. 19 a § 31a ods. 11 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje
a) podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch a o overovaní odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá nie je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“) a lodného strojníka (ďalej len „člen posádky plavidla“) a vedúceho plavby na plavebných komorách Slovenskej republiky,
b) podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch a o overovaní odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla,
c) vzory preukazov odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla, vedúceho plavby na plavebných komorách Slovenskej republiky a vodcu malého plavidla,
d) minimálne požiadavky na zdravotnú spôsobilosť člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla,
e) vzor lekárskeho posudku.
Členovia posádky plavidla
§ 2
Skúška
(1) Kvalifikačné predpoklady a odborná spôsobilosť člena posádky plavidla sa overujú skúškou.
(2) Prílohami k žiadosti o vykonanie skúšky sú
a) lekársky posudok nie starší ako tri mesiace,
b) záznamy z vnútroštátnej služobnej lodníckej knižky, služobnej lodníckej knižky Európskej únie alebo námorníckej knižky potvrdené príslušným orgánom, alebo písomné potvrdenie zamestnávateľa, u ktorého uchádzač plavebnú prax získal ako náhradu za odcudzenú, stratenú, zničenú alebo poškodenú vnútroštátnu služobnú lodnícku knižku, služobnú lodnícku knižku Európskej únie alebo námornícku knižku,
c) úradne osvedčená kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní, ak sa vyžaduje.
§ 3
Plavebná prax
(1) Na účel jednotného výpočtu trvania plavebnej praxe člena posádky plavidla sa za jeden kalendárny rok plavebnej praxe považuje 180 dní plavby.
(2) Plavebná prax sa posudzuje takto:
a) ak ide o uchádzača, ktorý má plavebnú prax na námorných lodiach a uchádza sa o získanie odbornej spôsobilosti na palubnú funkciu vo vnútrozemskej plavbe, započítava sa celá plavebná prax nadobudnutá na námorných lodiach; ak svojou dĺžkou nahrádza celú požadovanú plavebnú prax, požaduje sa plavebná prax na plavidlách vnútrozemskej plavby v rozsahu najmenej 30 dní plavby,
b) do plavebnej praxe požadovanej pre strojové funkcie sa započítava celá
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore