Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

425/2021 Z.z., Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 25. októbra 2021 č. 12/2021 o predkladaní výkazov poisťovňou, zaisťovňou, pobočkou zahraničnej poisťovne, pobočkou zahraničnej zaisťovne, poisťovňou z iného členského štátu, zaisťovňou z iného členského štátu, dôchodkovou správcovskou spoločnosťou alebo doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou

425/2021 Z. z.
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 21 ods. 6 a § 79 ods. 11 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
opatrenie z 25. októbra 2021 č. 12/2021 o predkladaní výkazov poisťovňou, zaisťovňou, pobočkou zahraničnej poisťovne, pobočkou zahraničnej zaisťovne, poisťovňou z iného členského štátu, zaisťovňou z iného členského štátu, dôchodkovou správcovskou spoločnosťou alebo doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou.
Týmto opatrením sa ustanovujú vzory výkazov predkladaných Národnej banke Slovenska pre účely štatistiky platobnej bilancie, štatistiky finančných účtov, štatistiky poisťovní a penzijných fondov.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2023.
Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk), v čiastke 36/2021 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska. Opatrenie je uverejnené aj na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore