dnes je 13.6.2024

Input:

425/2023 Z.z., Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2024 až 2026

425/2023 Z. z.
VYHLÁŠKA
Štatistického úradu Slovenskej republiky
z 25. októbra 2023,
ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2024 až 2026
Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej len „štatistický úrad“) podľa § 12 ods. 1 a § 18 ods. 6 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1) Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2024 až 2026 je zostavený zo štátnych štatistických zisťovaní uvedených v prílohe č. 1, na ktorých vykonanie je príslušný štatistický úrad, a zo štátnych štatistických zisťovaní uvedených v prílohe č. 2, na ktorých vykonanie je príslušný iný ústredný orgán štátnej správy alebo orgán štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou zriadený podľa osobitného predpisu1) (ďalej len „iný orgán vykonávajúci štátnu štatistiku“).
(2) Rozsah a využívanie údajov z administratívnych zdrojov údajov podľa § 13 zákona je uvedený v prílohe č. 3.
(3) Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a) výberovým zisťovaním štatistické zisťovanie, ktorého zoznam spravodajských jednotiek tvorí podmnožinu zoznamu všetkých spravodajských jednotiek, ktoré spĺňajú v referenčnom období parametre vymedzenia štatistického zisťovania,
b) vyčerpávajúcim zisťovaním štatistické zisťovanie, ktorého zoznam spravodajských jednotiek je zhodný so zoznamom všetkých spravodajských jednotiek, ktoré spĺňajú v referenčnom období parametre vymedzenia štatistického zisťovania,
c) kombinovaným zisťovaním štatistické zisťovanie, ktoré je spojením vyčerpávajúceho zisťovania a výberového zisťovania.
(4) Domáci inštitucionálny sektor uvedený v charakteristikách štátnych štatistických zisťovaní podľa prílohy č. 1 a v charakteristikách údajov poskytovaných z administratívnych zdrojov údajov podľa prílohy č. 3, je určený podľa Európskeho systému účtov 20102) (ďalej len „ESA 2010“).
(5) Ekonomická činnosť uvedená v charakteristikách štátnych štatistických zisťovaní podľa príloh č. 1 a 2 a v charakteristikách využívaných administratívnych zdrojov údajov podľa prílohy č. 3, je určená podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností NACE Revision 23) (ďalej len „SK NACE“). Hlavná ekonomická činnosť je zverejnená v registri organizácií podľa § 21 ods. 5 zákona.
(6) Vzory štatistických formulárov k štátnym štatistickým zisťovaniam uvedeným v prílohách č. 1 a 2 sú zverejnené na webovom sídle štatistického úradu v zozname štatistických formulárov, ktorý umožňuje filtrovanie výsledkov vyhľadávania.
(7) Spravodajská jednotka, od ktorej sa požaduje poskytnutie údajov pre štátne štatistické zisťovania podľa prílohy č. 1 bodov 1.1, 3.1, 4.1, 5.1, 7.1 a 48.1, odovzdá štatistickému úradu vyplnené štatistické formuláre v listinnej podobe.
(8) Spravodajská jednotka, od ktorej sa požaduje poskytnutie údajov pre štátne štatistické zisťovanie podľa prílohy č. 1 bodu 23.1, odovzdá štatistickému úradu vyplnený elektronický súbor, ktorý obsahuje tabuľky.
(9) Spravodajská jednotka poskytuje údaje o obchode s tovarom medzi Slovenskou republikou a inými členskými štátmi