dnes je 22.6.2024

Input:

427/2023 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Národný park Veľká Fatra, jeho zóny a ochranné pásmo

427/2023 Z. z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 4. októbra 2023,
ktorým sa vyhlasuje Národný park Veľká Fatra, jeho zóny a ochranné pásmo
Vláda Slovenskej republiky podľa § 17 ods. 3 a 10, § 19 ods. 1 a 6, § 30 ods. 5 a 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
Národný park Veľká Fatra
Vyhlasuje sa Národný park Veľká Fatra (ďalej len „národný park“), jeho zóny a ochranné pásmo. Hranice národného parku, jeho zón a podzón a hranice ochranného pásma národného parku sú vymedzené v prílohe č. 1.
§ 2
Územie národného parku
(1) Národný park sa nachádza v okrese
a) Banská Bystrica v katastrálnych územiach Dolný Harmanec, Motyčky, Staré Hory a Turecká,
b) Martin v katastrálnych územiach Belá, Blatnica, Dulice, Folkušová, Necpaly a Turčianske Jaseno,
c) Ružomberok v katastrálnych územiach Liptovská Osada, Liptovské Revúce, Ľubochňa a Ružomberok,
d) Turčianske Teplice v katastrálnych územiach Mošovce a Rakša.
(2) Celková výmera národného parku je 40 889,1328 ha.
(3) Hranica národného parku, hranice zón národného parku a hranica ochranného pásma národného parku vymedzené geometrickým určením a polohovým určením sa vyznačujú v katastri nehnuteľností. Technickým podkladom na zápis priebehu hranice národného parku do katastra nehnuteľností je zjednodušený operát geometrického plánu. Mapa a grafické podklady, v ktorých je zakreslená hranica národného parku, sú uložené v Štátnom zozname osobitne chránených častí prírody a krajiny a na Okresnom úrade Banská Bystrica, Okresnom úrade Martin, Okresnom úrade Ružomberok a Okresnom úrade Turčianske Teplice.
§ 3
Zóny národného parku
(1) Vyhlasujú sa zóny A, B, C a D národného parku. Mapa a grafické podklady, v ktorých sú zakreslené hranice zón národného parku, sú uložené v Štátnom zozname osobitne chránených častí prírody a krajiny a na Okresnom úrade Banská Bystrica, Okresnom úrade Martin, Okresnom úrade Ružomberok a Okresnom úrade Turčianske Teplice.
(2) Zóna A má výmeru 16 374,2674 ha a platí v nej piaty stupeň ochrany podľa § 16 zákona.
(3) Zóna B má výmeru 5 276,9232 ha a platí v nej štvrtý stupeň ochrany podľa § 15 zákona. Zóna B je rozdelená na podzónu B1, ktorá má výmeru 2 999,1699 ha a podzónu B2, ktorá má výmeru 2 277,7533 ha, ak odseky 4 a 5 neustanovujú inak.
(4) Podzóna B1 je súčasťou zóny A s piatym stupňom ochrany s celkovou výmerou zóny A 19 373,4373 ha.
(5) Podzóna B2 je súčasťou zóny A s piatym stupňom ochrany s celkovou výmerou zóny A 21 651,1906 ha.
(6) Zóna C má výmeru 19 182,0661 ha a platí v nej tretí stupeň ochrany podľa § 14 zákona.
(7) Zóna D má výmeru 55,8761 ha a platí v nej druhý stupeň ochrany podľa § 13 zákona.
(8) Zákazy a obmedzenia podľa § 13 až 16 zákona na území národného parku a jeho ochranného pásma platia celoročne.
§ 4
Ochranné pásmo národného parku
(1) Vyhlasuje sa ochranné pásmo národného parku. Ochranné pásmo národného parku sa nachádza v okrese
a) Banská Bystrica v katastrálnych územiach Dolný Harmanec, Harmanec a Staré Hory,
b) Dolný Kubín v katastrálnom území Kraľovany,