dnes je 21.5.2024

Input:

428/2023 Z.z., Opatrenie Národnej banky Slovenska o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o starobnom dôchodkovom sporení

428/2023 Z. z.
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 23. októbra 2023
o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o starobnom dôchodkovom sporení
Národná banka Slovenska podľa § 52 ods. 14 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 52 ods. 1 písm. a) zákona
(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska (ďalej len „predchádzajúci súhlas“) na nadobudnutie alebo prekročenie priameho podielu na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo na hlasovacích právach v dôchodkovej správcovskej spoločnosti vo výške 5 %, 10 %, 20 %, 33 %, 50 % a 66 % v jednej alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode,1) alebo na to, aby sa dôchodková správcovská spoločnosť stala dcérskou spoločnosťou inej materskej spoločnosti (ďalej len „nadobudnutie alebo zvýšenie podielu na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo nadobudnutie dôchodkovej správcovskej spoločnosti ako dcérskej spoločnosti“) obsahuje,
a) ak je žiadateľom fyzická osoba,
1. meno a priezvisko žiadateľa; ak ide o fyzickú osobu podnikateľa obchodné meno, ak sa líši od mena a priezviska,
2. dátum a miesto narodenia žiadateľa,
3. štátnu príslušnosť žiadateľa,
4. adresu trvalého pobytu žiadateľa; ak ide o fyzickú osobu podnikateľa miesto podnikania, ak sa líši od adresy trvalého pobytu, a identifikačné číslo organizácie (ďalej len „identifikačné číslo“), ak bolo pridelené a ak ide o cudzinca2) aj adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu na území Slovenskej republiky, ak taký pobyt má,
b) ak je žiadateľom právnická osoba, obchodné meno, právnu formu, sídlo, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, označenie registra, v ktorom je žiadateľ zapísaný, a číslo zápisu, ak bolo pridelené,
c) obchodné meno, sídlo a ústredie podľa § 48 ods. 2 písm. h) zákona (ďalej len „ústredie“) a identifikačné číslo dôchodkovej správcovskej spoločnosti, v ktorej chce žiadateľ nadobudnúť alebo zvýšiť podiel na jej základnom imaní alebo ktorú má nadobudnúť ako dcérsku spoločnosť,
d) údaje o akciách dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktoré má žiadateľ nadobudnúť, a to
1. menovitú hodnotu akcií a ich počet v členení podľa menovitých hodnôt,
2. celkovú hodnotu akcií,
3. podiel na základnom imaní vyjadrený v percentách,
e) údaje o hlasovacích právach v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktoré má žiadateľ nadobudnúť, a to
1. počet hlasov,
2. podiel na hlasovacích právach vyjadrený v percentách,
f) údaje o akciách dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorých je žiadateľ majiteľom v čase podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu, a to
1. menovitú hodnotu akcií a ich počet v členení podľa menovitých hodnôt,
2. celkovú hodnotu akcií,
3. podiel na základnom imaní vyjadrený v percentách,
g) údaje o hlasovacích právach v dôchodkovej správcovskej