dnes je 22.6.2024

Input:

429/2023 Z.z., Opatrenie Národnej banky Slovenska o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti

429/2023 Z. z.
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 23. októbra 2023
o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti
Národná banka Slovenska podľa § 48 ods. 9 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1) Splnenie podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. a) zákona sa preukazuje predložením výpisu z bežného účtu alebo výpisu z vkladového účtu vedeného v banke1) alebo pobočke zahraničnej banky,2) ktorá spĺňa podmienky na činnosť depozitára podľa § 99 ods. 2 zákona a s ktorou má zakladateľ dôchodkovej správcovskej spoločnosti uzatvorenú zmluvu o budúcej zmluve o výkone depozitárskych služieb pre dôchodkovú správcovskú spoločnosť ku dňu udelenia povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti Národnou bankou Slovenska (ďalej len „povolenie“).
(2) Splnenie podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. b) zákona sa preukazuje, ak je zakladateľom
a) fyzická osoba,
1. prehľadom o majetkovej situácii a finančnej situácii zakladateľa ku dňu predchádzajúcemu dňu podania žiadosti o udelenie povolenia (ďalej len „žiadosť“),
2. informáciou o pôvode, objeme a skladbe finančných prostriedkov tvoriacich vklady zakladateľa vložené do základného imania dôchodkovej správcovskej spoločnosti vrátane informácie o výške vlastných zdrojov použitých na vykonanie tohto úkonu a dokladov preukazujúcich tieto skutočnosti,
3. výpismi o stavoch na účtoch alebo vyhlásením zakladateľa o stavoch na jeho účtoch v bankách,1) pobočkách zahraničných bánk2) a zahraničných bankách3) ku dňu predchádzajúcemu dňu podania žiadosti,
4. dokladom o príjme zakladateľa, ktorý je daňovníkom dane z príjmov fyzických osôb,4) najmenej za bezprostredne predchádzajúce tri roky, a to daňovým priznaním k dani z príjmov alebo dokladom o vykonanom ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za bezprostredne predchádzajúce tri zdaňovacie obdobia alebo iným obdobným dokladom a ak ide o cudzinca,5) obdobným dokladom o príjmoch fyzickej osoby najmenej za bezprostredne predchádzajúce tri roky,
5. vyhlásením zakladateľa, že finančné prostriedky tvoriace vklady vložené do základného imania dôchodkovej správcovskej spoločnosti nepochádzajú z trestnej činnosti,6)
b) fyzická osoba podnikateľ,
1. prehľadom o majetkovej situácii a finančnej situácii zakladateľa ku dňu predchádzajúcemu dňu podania žiadosti,
2. údajmi potrebnými na vyžiadanie výpisu z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a ak ide o cudzinca, dokladom preukazujúcim oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti zakladateľa nie starším ako tri mesiace vydaným príslušným orgánom, ak právny poriadok štátu, ktorým sa táto osoba spravuje, ustanovuje povinnosť zápisu do registra alebo inej evidencie,
3. informáciou o pôvode, objeme a skladbe finančných prostriedkov zakladateľa tvoriacich vklady vložené do základného imania dôchodkovej správcovskej