dnes je 21.4.2024

Input:

43/1963 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o výměně nót mezi velvyslanectvím Československé socialistické republiky v Sofii a ministerstvem zahraničních věcí Bulharské lidové republiky o ujednání o provádění Smlouvy o právní pomoci ve věcech občanských a trestních sjednané mezi oběma zeměmi v Praze dne 13. dubna 1954

č. 43/1963 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 17. května 1963
o výměně nót mezi velvyslanectvím Československé socialistické republiky v Sofii a ministerstvem zahraničních věcí Bulharské lidové republiky o ujednání o provádění Smlouvy o právní pomoci ve věcech občanských a trestních sjednané mezi oběma zeměmi v Praze dne 13. dubna 1954
Dne 18. února 1963 bylo v Sofii výměnou nót sjednáno ujednáni mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o provádění Smlouvy o právní pomoci ve věcech občanských a trestních sjednané mezi oběma zeměmi v Praze dne 13. dubna 1954.
Ujednání vstoupilo v platnost dnem 1. března 1963.
Znění nóty velvyslanectví Československé socialistické republiky a český překlad nóty ministerstva zahraničních věcí Bulharské lidové republiky se vyhlašují současně.
 
První náměstek ministra:
dr. Gregor v. r.
 

Nóta velvyslanectví Československé socialistické republiky v Sofii ministerstvu zahraničních věcí Bulharské lidové republiky
Velvyslanectví Československé socialistické republiky v Sofii projevuje úctu ministerstvu zahraničních věcí Bulharské lidové republiky a má čest potvrdit, že se vláda Československé socialistické republiky a vláda Bulharské lidové republiky za účelem hladkého provádění Smlouvy o právní pomoci ve věcech občanských a trestních sjednané mezi oběma zeměmi v Praze dne 13. dubna 1954 dohodly na těchto opatřeních:
1. Soudy a prokuratury obou smluvních stran se budou při poskytování právní pomoci ve věcech občanských a trestních stýkat prostřednictvím svých ústředních orgánů - ministerstev spravedlnosti a generálních prokuratur, které zajistí řízení u soudů a prokuratur ve své zemí.
2. Návrh na povolení výkonu rozhodnutí uvedených v článku 49 Smlouvy podaný spolu s návrhem na uznání rozhodnutí nebo podaný samostatně bude považován současně i za návrh na výkon exekuce a smluvní strany zajistí, aby exekuce byla v tomto případě prováděna z úřední moci.
3. Pokud bude exekuce prováděna za účelem získání výživného pro nezletilé osoby, smluvní strany zajistí, aby finanční prostředky exekucí získané, jakož i finanční prostředky osobou povinnou dobrovolně složené byly v rámci běžného platebního styku platného mezi oběma zeměmi bez zvláštní žádosti a v době co nejkratší převedeny do smluvního státu, na jehož území oprávněná osoba žije.
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Bulharské lidové republiky se dohodly, že tato nóta spolu s nótou ministerstva zahraničních věcí Bulharské lidové republiky totožného obsahu tvoří ujednání mezi oběma smluvními stranami o provádění Smlouvy o právní pomoci ve věcech občanských a trestních podepsané v Praze dne 13. dubna 1954 a že toto ujednání vstoupí v platnost dnem 1. března 1963.
Velvyslanectví Československé socialistické republiky používá této příležitosti, aby znovu ujistilo ministerstvo zahraničních