dnes je 21.4.2024

Input:

43/1970 Zb., Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 74/1963 Zb. o Slovenskej akadémii vied

43/1970 Zb.
[zrušené č. 133/2002 Z.z.]
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 28. apríla 1970,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 74/1963 Zb. o Slovenskej akadémii vied
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 74/1963 Zb. o Slovenskej akadémii vied v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 146/1969 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1. § 3 znie:
㤠3
(1) V zásadných vedeckých otázkach je Akadémia hlavným poradcom vlády Slovenskej socialistickej republiky a jej orgánov.
(2) Za svoju činnosť Akadémia zodpovedá vláde Slovenskej socialistickej republiky; podáva jej o tejto činnosti každoročne správu.“
2. § 9 znie:
㤠9
Členov Akadémie vymenúva vláda Slovenskej socialistickej republiky spravidla na základe voľby, ktorú vykonáva valné zhromaždenie členov Akadémie.“
3. § 10 ods. 2 znie:
„(2) Akademici a členovia korešpondenti dostávajú pravidelnú mesačnú odmenu vo výške určenej vládou Slovenskej socialistickej republiky.“
4. § 11 znie:
㤠11
Člen Akadémie stráca členstvo rozhodnutím vlády Slovenskej socialistickej republiky na základe jej vlastného uváženia alebo na základe návrhu valného zhromaždenia členov Akadémie, ak sa spreneveril vede, štátu, veci mieru a socializmu alebo ak bol odsúdený na trest straty čestných titulov a vyznamenaní, alebo ak sústavne a bez náležitého dôvodu neplní úlohy vyplývajúce z jeho členstva v Akadémii (§ 10 ods. 1).“
5. § 12 ods. 2 písm. d) a e) znie:
„d) na návrh Predsedníctva Akadémie volí členov Akadémie (§ 9); na návrh Predsedníctva rozhoduje aj o podaní návrhu na stratu členstva v Akadémii (§ 11);
e) na návrh Predsedníctva Akadémie volí členov Predsedníctva Akadémie (§ 13 ods. 3 posledná veta), výsledky voľby predkladá Predsedníctvo Akadémie ako návrh vláde Slovenskej socialistickej republiky.“
6. § 13 znie:
㤠13
(1) Na čele Akadémie je predseda Akadémie, ktorého z radov akademikov vymenúva a odvoláva na návrh vlády Slovenskej socialistickej republiky Predsedníctvo Slovenskej národnej rady. Predseda Akadémie zodpovedá za výkon svojej funkcie vláde Slovenskej socialistickej republiky.
(2) Ústredným riadiacim orgánom Akadémie je Predsedníctvo Akadémie. Predsedníctvo zodpovedá za činnosť Akadémie vláde Slovenskej socialistickej republiky.
(3) Členmi Predsedníctva Akadémie sú predseda Akadémie, podpredsedovia Akadémie, generálny sekretár Akadémie a jeho námestníci a ďalší členovia. Podpredsedov Akadémie z radov členov Akadémie vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej socialistickej republiky na návrh predsedu Akadémie. Generálneho sekretára Akadémie a jeho námestníkov na návrh predsedu Akadémie vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej socialistickej republiky. Ďalších členov Predsedníctva z radov členov Akadémie vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej socialistickej republiky; vymenúva ich spravidla na základe voľby, ktorú vykonáva valné zhromaždenie členov Akadémie.
(4) Počet podpredsedov Akadémie a námestníkov generálneho sekretára Akadémie, ako aj počet ďalších členov Predsedníctva Akadémie určuje vláda Slovenskej socialistickej