dnes je 18.4.2024

Input:

43/2024 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

43/2024 Z. z.
ZÁKON
z 13. februára 2024,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 667/2004 Z. z., zákona č. 223/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 609/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 53/2009 Z. z., zákona č. 482/2009 Z. z., zákona č. 493/2009 Z. z., zákona č. 30/2010 Z. z., zákona č. 492/2010 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 212/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 353/2013 Z. z., zákona č. 323/2014 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z., zákona č. 268/2017 Z. z., zákona č. 352/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 362/2019 Z. z., zákona č. 387/2020 Z. z., zákona č. 186/2021 Z. z., zákona č. 254/2021 Z. z., zákona č. 408/2021 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 491/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:
„r) prevádzkarňou miesto alebo priestor, v ktorom osoba podľa tohto zákona vykonáva podnikateľskú činnosť súvisiacu s predmetom dane v rozsahu oprávnení tejto osoby.“.
2. V § 3 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na vymáhanie nedoplatku podľa osobitného predpisu2acje miestne príslušný Colný úrad Bratislava.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2ac znie:

2ac§ 80 až 88 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších prepisov.“.
3. V § 4 ods. 2 písm. h) a ods. 8 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „a 3826 00 90, ak je určený na použitie ako pohonná látka alebo ako palivo“.
4. V § 4 ods. 2 písm. i) a ods. 8 písm. i) sa slová „3824 99 96 a 3826 00 90“ nahrádzajú slovami „3824 99 86, 3824 99 92, 3824 99 93 a 3824 99 96 okrem prípravkov proti hrdzi, ktoré ako aktívne zložky obsahujú amíny, a zložených anorganických rozpúšťadiel a riedidiel pre laky a podobné výrobky“.
5. V § 4 ods. 8 písm. c) sa slová „2710 19 68 a 2710 20 11 až 2710 20 39“ nahrádzajú slovami „2710 19 67 a 2710 20 11 až 2710 20 90 len pri tovaroch, z ktorých sa pri 210 °C predestiluje menej ako 90 objemových % vrátane strát a pri 250 °C sa predestiluje 65 objemových % alebo viac vrátane strát podľa metódy ISO 3405 rovnocennej s metódou ASTM D 86“.
6. V § 4 sa vypúšťa odsek 9.

Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 9.
7. V § 6 ods. 4 sa za tretiu vetu vkladá nová štvrtá veta, ktorá znie: „Ak bol minerálny olej podľa odseku 1 písm. g) použitý ako palivo a osoba, ktorá ho na tento účel použila, nevie preukázať pôvod alebo spôsob jeho nadobudnutia v súlade s týmto zákonom, na takýto minerálny olej sa uplatní sadzba dane podľa odseku 1 písm. e).“.
8. V § 10 ods. 1 písm. c) sa čísla „2710 20 15, 2710 20 17“ nahrádzajú číslom „2710 20 16“.
9. V § 10 ods. 2 písm. a) sa za slovo „použitia“ vkladajú slová „na účely, ktoré nesúvisia s