dnes je 29.2.2024

Input:

435/2023 Z.z., Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 83/2016 Z. z. o mäsových výrobkoch

435/2023 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 13. novembra 2023,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 83/2016 Z. z. o mäsových výrobkoch
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona č. 30/2015 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 83/2016 Z. z. o mäsových výrobkoch sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 písmeno al) znie:
„al) koncentrovaným mäsovým vývarom mäsový výrobok z hovädzích kostí alebo teľacích kostí, ktorý môže byť s prídavkom koreňovej zeleniny a ochutený jedlou soľou, koreninami, vínom alebo inými deklarovanými zložkami vrátane kúskov mäsa, a ktorý je pripravovaný redukciou objemu varom s cieľom dosiahnutia rôsolovitej konzistencie; na označenie koncentrovaného mäsového vývaru je možné použiť aj pojem demiglace,“.
2. § 2 sa dopĺňa písmenom am), ktoré znie:
„am) mäsovou polievkou mäsový výrobok z mäsa alebo kostí zvierat určených na produkciu potravín, ktorý môže byť ochutený jedlou soľou, koreninami alebo inými deklarovanými zložkami.“.
3. V § 3 ods. 3 písmeno a) znie:
„a) najviac 7 °C, ak ide o mäkký mäsový výrobok, varený mäsový výrobok, pečený mäsový výrobok, tepelne opracované solené mäso, mäsovú polokonzervu a surové solené mäso,“.
4. V § 3 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
5. V § 3 ods. 8 písm. a) sa slová „4 °C, okrem mäsového výrobku uvedeného v odseku 3 písm. b) a c)“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 3“.
6. V § 3 sa odsek 11 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) koncentrovaný mäsový vývar, mäsová polievka.“.
7. V § 4 sa vypúšťa odsek 13.
8. V § 5 ods. 2 druhá veta znie: „Pri časti mäsového výrobku, ktorá po nakrájaní ostáva neporušená, predajca primerane skráti jeho trvanlivosť.“.
9. § 5 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Pri manipulácii s chladeným mäsovým výrobkom je prípustné krátkodobé zvýšenie teploty podľa § 3 ods. 3 najviac o 2 °C na povrchu.“.
10. V § 17 ods. 1 sa slovo „niektorom“ nahrádza slovom „inom“.
11. V prílohe č. 1 tabuľke č. 1 ôsmom riadku s názvom výrobku „Šunková saláma“ druhom stĺpci sa slová „bravčové mäso, hovädzie mäso“ nahrádzajú slovami „bravčové mäso alebo bravčové mäso a hovädzie mäso“.
12. V prílohe č. 4 štvrtom riadku s názvom výrobku „Luncheon meat“ druhom stĺpci sa slová „bravčové mäso hovädzie mäso“ nahrádzajú slovami „bravčové mäso alebo bravčové mäso a hovädzie mäso“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2024.
 
Richard Takáč v. r.