dnes je 14.4.2024

Input:

44/1949 Sb., Zákon o úpravě právních poměrů souvisících s reorganisací velitelského sboru vojska, platné do 30.9.1960

č. 44/1949 Zb.
[zrušené č. 76/1959 Zb.]
ZÁKON
ze dne 22. února 1949
o úpravě právních poměrů souvisících s reorganisací velitelského sboru vojska.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
ČÁST PRVNÍ.
Poddůstojníci vojska z povolání.
§ 1.
(1) Poddůstojníci vojska z povolání (dále jen „poddůstojníci z povolání“) jsou poddůstojníci, kteří vykonávají vojenskou službu jako své povolání na podkladě veřejnoprávního služebního poměru.
(2) Služební poměr poddůstojníka z povolání vzniká přijetím. Podrobnosti o přijetí, zejména o jeho způsobu a podmínkách, upraví ministerstvo národní obrany. Pokud tento zákon nebo předpisy vydané podle něho nestanoví jinak, vztahují se na služební poměr poddůstojníků z povolání předpisy o služebním poměru důstojníků z povolání.
§ 2.
(1) Osoba, která byla přijata za poddůstojníka z povolání, je povinna konat vojenskou činnou službu po dobu 5 let od prvního dne měsíce, následujícího po nastoupení služby v poměru poddůstojníka z povolání, a je-li dnem nastoupení první den v měsíci, od tohoto dne.
(2) Za poddůstojníka z povolání může být přijata i osoba, která má ještě závazek k další činné službě podle branného zákona.
(3) Převzala-li vojenská osoba podle příslušných předpisů za odborné školení poskytnuté jí vojenskou správou závazek k další činné službě, stane se v případě úspěšného skončení školení dnem nastoupení této další činné služby poddůstojníkem z povolání a splní převzatý závazek ve služebním poměru poddůstojníka z povolání.
(4) Ministerstvo národní obrany stanoví služebním předpisem
a) služební povinnosti poddůstojníků z povolání,
b) dobu služby, která po přijetí za poddůstojníka z povolání je dobou zkušební, a podmínky, za kterých lze poddůstojníka z povolání v této době propustit,
c) podmínky, za kterých lze zprostit poddůstojníka z povolání předčasně závazku podle odstavce 1.
§ 3.
(1) Poddůstojníci z povolání vykonávají nižší velitelské nebo odborné funkce ve vojsku ve stálém styku s mužstvem, s nímž nesou veškerou námahu vojenské služby.
(2) Poddůstojníci z povolání jsou povinni ve službě nosit výstroj vydaný vojenskou správou. Pokud nestanoví ministerstvo národní obrany pro některé případy výjimky, jsou povinni bydlet ve vojenských objektech (kasárnách) a stravovat se společně s mužstvem.
§ 4.
(1) Na platové poměry poddůstojníků z povolání se vztahují, pokud tento zákon nestanoví jinak, příslušná ustanovení zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platový zákon), ve znění předpisů jej měnících a doplňujících, o vojenských gážistech mimo služební třídy, a příslušná ustanovení předpisů vydaných podle uvedeného zákona.
(2) Služební místa poddůstojníků z povolání se systemisují v rámci stanovené normální potřeby sil, a to
a) služební místa staršinů v Ib platové stupnici,
b) služební místa rotných v II platové stupnici,
c) služební místa četařů v III platové stupnici.
(3) Staršinům ve výslužbě povolaným přechodně k výkonu činné služby přísluší služné podle platové stupnice Ia, byly-li jejich