dnes je 19.7.2024

Input:

44/2024 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

44/2024 Z. z.
ZÁKON
z 13. februára 2024,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 92/2019 Z. z. a zákona č. 367/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 ods. 3 sa za písmeno r) vkladá nové písmeno s), ktoré znie:
„s) zahrievaný tabakový výrobok je taký bezdymový tabakový výrobok alebo tabakový výrobok na fajčenie, z ktorého sa zahrievaním uvoľňujú emisie obsahujúce nikotín a iné chemické látky, ktoré následne používateľ vdychuje, patriaci do novej kategórie tabakových výrobkov,“.

Doterajšie písmená s) až aq) sa označujú ako písmená t) až ar).
2. V § 5 ods. 1 prvá veta znie:
„Výrobca, dovozca alebo distribútor nesmie uvádzať na trh také cigarety, tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet a zahrievané tabakové výrobky, ktoré obsahujú charakteristickú arómu.“.
3. V § 5 ods. 3 prvá veta znie:
„Výrobca, dovozca alebo distribútor nesmie uvádzať na trh také cigarety, tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet a zahrievané tabakové výrobky, ktoré obsahujú arómy v akýchkoľvek ich zložkách, najmä vo filtroch, papieroch, baleniach, kapsuliach, alebo akékoľvek technické prvky umožňujúce zmenu vône alebo chuti dotknutých tabakových výrobkov alebo ich intenzity dymu.“.
4. Nadpis § 9 znie:
„Označovanie tabakových výrobkov na fajčenie okrem cigariet, tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet, tabaku do vodnej fajky a zahrievaných tabakových výrobkov“.
5. V § 9 odsek 1 znie:
„(1) Tabakové výrobky na fajčenie okrem cigariet, tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet, tabaku do vodnej fajky a zahrievaných tabakových výrobkov musia obsahovať na každom spotrebiteľskom balení a vonkajšom obale takých výrobkov
a) všeobecné varovanie uvedené v § 7 ods. 1,
b) jedno z textových zdravotných varovaní podľa prílohy č. 1 a
c) telefónne číslo „Linka pomoci 0908 222 722“, na ktorom možno získať informácie o odvykaní od fajčenia.“.
6. Nadpis § 22 znie:
„Transpozičné ustanovenie“.
7. Doterajší text prílohy č. 3 sa označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:
„2. Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2022/2100 z 29. júna 2022, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ, pokiaľ ide o zrušenie určitých výnimiek týkajúcich sa zahrievaných tabakových výrobkov (Ú. v. EÚ L 283, 3. 11. 2022).“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2025.
 
Zuzana Čaputová v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.