dnes je 5.3.2024

Input:

440/2023 Z.z., Vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb o podrobnostiach týkajúcich sa limitov spotreby pre službu prístupu k internetu alebo k verejne dostupnej interpersonálnej komunikačnej službe

440/2023 Z. z.
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
zo 14. novembra 2023
o podrobnostiach týkajúcich sa limitov spotreby pre službu prístupu k internetu alebo k verejne dostupnej interpersonálnej komunikačnej službe
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb podľa § 84 ods. 13 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška upravuje podrobnosti o limitoch spotreby služby prístupu k internetu alebo verejne dostupnej interpersonálnej komunikačnej služby, účtovanej účastníkovi, ktorý je spotrebiteľom podľa § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka, mikropodnikom, malým podnikom alebo neziskovou organizáciou (ďalej len „účastník“) podľa času alebo podľa využitého objemu.
§ 2
(1) Upozornenie podľa § 84 ods. 12 tretej vety zákona sa účastníkovi poskytne bezodplatne, preukázateľným spôsobom, ktorý v okamihu upozornenia umožňuje účastníkovi uchovať jemu adresované upozornenie o dosiahnutí úrovne vyčerpania limitu spotreby podľa ods. 2 spôsobom umožňujúcim jeho použitie v budúcnosti, a ktorý umožňuje nezmenené reprodukovanie uložených informácií, najmä krátka textová správa1) , push notifikácia v spojení s aplikáciou alebo elektronická pošta, a to v zrozumiteľnej, ľahko dostupnej a strojovo čitateľnej podobe a prístupnom formáte pre všetkých účastníkov, vrátane účastníkov so zdravotným postihnutím.
(2) Limity spotreby služby sa ustanovujú na 80 % a 100 %; limitom spotreby služby sa rozumie ustanovený objem jednotiek služby, ktorá je súčasťou tarifného plánu účastníka.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2024.
 
Ivan Marták v. r.
 

Poznámky pod čiarou
1ETSI TS 123 040 (3GPP TS 23.040): Technical realization of the Short Message Service (SMS).