dnes je 29.2.2024

Input:

441/2023 Z.z., Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 17/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii ošípaných v znení neskorších predpisov

441/2023 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 13. novembra 2023,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 17/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii ošípaných v znení neskorších predpisov
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 53 ods. 1 písm. g) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 17/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii ošípaných v znení vyhlášky č. 48/2015 Z. z., vyhlášky č. 104/2017 Z. z. a vyhlášky č. 307/2023 Z. z. sa mení takto:
V § 9 sa slovo „troch“ nahrádza slovom „siedmich“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2024.
 
Richard Takáč v. r.