Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

442/2020 Z.z., Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 255/2014 Z. z. o označovaní balení kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov a o oznamovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkach v znení neskorších predpisov

442/2020 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 16. decembra 2020,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 255/2014 Z. z. o označovaní balení kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov a o oznamovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkach v znení neskorších predpisov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 9b ods. 13 zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 255/2014 Z. z. o označovaní balení kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov a o oznamovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkach v znení vyhlášky č. 271/2015 Z. z., vyhlášky č. 79/2017 Z. z. a vyhlášky č. 187/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 ods. 3 písm. a) sa za slovom „cigariet“ vypúšťa čiarka a slová „ak odsek 5 neustanovuje inak“.
2. V § 1 ods. 3 písm. b) sa za slovom „dane“ vypúšťa čiarka a slová „ak odsek 5 neustanovuje inak“.
3. V § 1 sa vypúšťa odsek 5.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 až 3 sa vypúšťajú.
4. V § 2 ods. 2 sa vypúšťa posledná
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore