dnes je 29.2.2024

Input:

446/2023 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov

446/2023 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 13. novembra 2023,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení vyhlášky č. 196/2014 Z. z., vyhlášky č. 346/2014 Z. z., vyhlášky č. 71/2016 Z. z., vyhlášky č. 329/2016 Z. z., vyhlášky č. 317/2017 Z. z., vyhlášky č. 199/2018 Z. z., vyhlášky č. 104/2019 Z. z., vyhlášky č. 203/2019 Z. z., vyhlášky č. 88/2020 Z. z., vyhlášky č. 232/2020 Z. z., vyhlášky č. 391/2021 Z. z., vyhlášky č. 193/2022 Z. z. a vyhlášky č. 80/2023 Z. z. sa dopĺňa takto:
Príloha sa dopĺňa bodmi 81 a 82, ktoré znejú:
„81. Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2023/1437 zo 4. mája 2023, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení príloha IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku na používanie ortuti v prevodníkoch tlaku taveniny pre kapilárne reometre za určitých podmienok (Ú. v. EÚ L 176, 11. 7. 2023).
82. Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2023/1526 zo 16. mája 2023, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku týkajúcu sa olova ako tepelného stabilizátora v polyvinylchloride použitom ako východiskový materiál v snímačoch, ktoré sa používajú v diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro (Ú. v. EÚ L 185, 24. 7. 2023).“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2024.
 
Tomáš Taraba v. r.