dnes je 15.4.2024

Input:

448/2023 Z.z., Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Opčného protokolu k dohovoru OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu

448/2023 Z. z.
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 18. decembra 2002 bol v New Yorku prijatý Opčný protokol k Dohovoru OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu. Opčný protokol nadobudol platnosť 22. júna 2006.
V mene Slovenskej republiky bol Opčný protokol podpísaný s výhradou ratifikácie 14. decembra 2018.
Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s ratifikáciou Opčného protokolu uznesením č. 2210 z 3. mája 2023 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Prezidentka Slovenskej republiky ratifikovala Opčný protokol 4. júla 2023. Ratifikačná listina bola 19. septembra 2023 uložená u depozitára, ktorým je generálny tajomník Organizácie Spojených národov.
Opčný protokol nadobudol platnosť pre Slovenskú republiku 19. októbra 2023 v súlade s článkom 28 ods. 2.