dnes je 22.2.2024

Input:

46/1962 Sb., Rozhodnutí presidenta republiky o amnestii

č. 46/1962 Zb.
Rozhodnutí
presidenta republiky
o amnestii
Při budování socialistické společnosti v naší vlasti široké masy pracujících aktivně a iniciativně uskutečňují politiku Komunistické strany Československa. Je neustále prohlubována socialistická zákonnost, upevňuje se politická a morální jednota lidu. Tyto skutečnosti jsou výrazem síly a pevnosti našeho socialistického zřízení a dávají záruku, že u osob, které se dopustily protistátních trestných činů, může být dokončen proces jejich převýchovy i na svobodě přímým působením kolektivní výchovné síly pracujících.
Používám proto svého práva daného mi ústavou a udílím tuto
amnestii:
Článek 1
Promíjím nevykonané tresty odnětí svobody nebo jejich zbytky osobám, které byly před vydáním tohoto rozhodnutí pravomocně odsouzeny pro protistátní trestné činy pobuřování, zneužívání náboženské funkce, hanobení republiky a jejího představitele, hanobení státu světové socialistické soustavy a jeho představitele, opuštění republiky, vniknutí na území republiky, poškozování zájmů republiky v cizině, násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci, hanobení národa, rasy a přesvědčení, nedovolené ozbrojování nebo šíření poplašně zprávy.
Článek 2
Promíjím dále nevykonané tresty odnětí svobody nebo jejich zbytky osobám, které byly před vydáním tohoto rozhodnutí pravomocně odsouzeny pro ostatní protistátní trestné činy, s výjimkou osob uvedených v článku 4.
Článek 3
(1) Promíjím odsouzeným, na které se vztahuje článek 1 nebo 2, i trest ztráty čestných práv občanských, jakož i nezaplacený peněžitý trest nebo jeho zbytek.
(2) Tresty podle článku 1 a 2 promíjím pod podmínkou, že odsouzený povede po dobu deseti let od tohoto rozhodnutí řádný život pracujícího člověka a nedopustí se úmyslného trestného činu.
Článek 4
Článek 2 tohoto rozhodnutí se nevztahuje:
a) na sabotéry naší socialistické výstavby a jejich pomocníky;
b) na pachatele teroristických akcí, pokud při jejich provádění použili zbraně nebo výbušniny;
c) na přímé agenty imperialistických rozvědek, kteří plnili nebo aspoň počali plnit úkoly, jimiž byli pověřeni;
d) na organizátory, kteří zosnovali nebo řídili teroristickou, sabotážní nebo jinou nebezpečnou protistátní skupinu, pokud tato skupina pod jejich vedením počala již rozvíjet podvratnou činnost;
e) na pachatele vojenské zrady nebo jiného protistátního činu, pokud tento čin měl za následek těžkou újmu na zdraví nebo smrt;
f) na pachatele protistátních činů, jimiž byla způsobena majetková škoda velkého rozsahu;
g) na pachatele odsouzené podle retribučních předpisů, pokud jejich čin měl za následek smrt.
Článek 5
Toto rozhodnutí se nevztahuje:
a) na osoby, kterými byly již tresty prominuty na podkladě amnestie ze dne 9. května 1960, které však porušily podmínku, pod kterou jim byla milost udělena, a byly znovu pravomocně odsouzeny pro úmyslný trestný čin;
b) na osoby, které soustavně hrubým způsobem narušují výkon trestu nebo ve výkonu trestu dosud aktivně projevují nepřátelský poměr k socialistickému zřízení.
V Praze dne 9. května 1962.
Antonín Novotný