dnes je 16.4.2024

Input:

48/1968 Sb., Vyhláška Ústřední rady odborů o přesunu pracovní doby v souvislosti s 9. květnem 1968

č. 48/1968 Zb.
VYHLÁŠKA
Ústřední rady odborů
ze dne 23. března 1968
o přesunu pracovní doby v souvislosti s 9. květnem 1968
V zájmu hospodárnějšího rozložení pracovní doby i proto, aby pracující mohli lépe využít souvislých dnů pracovního volna k svému oddechu, stanovila vláda Československé socialistické republiky na návrh Ústřední rady odborů (§ 94 zákoníku práce č. 65/1965 Sb.) usnesením ze dne 13. března 1968 č. 81, že
1. pátek 10. května 1968 je dnem pracovního klidu a pracovní doba na něj připadající se přesouvá na neděli 12. května 1968;
2. tento přesun pracovní doby se netýká nepřetržitě provozovaných pracovišť.
Vláda dále uložila
1. radám krajských a okresních národních výborů a radě Národního výboru hlavního města Prahy zajistit přizpůsobení autobusové a místní dopravy pracujících a žáků a provoz jeslí a mateřských škol, školních družin a klubů podle přesunu pracovní doby stanoveného tímto usnesením;
2. ministru dopravy zajistit přizpůsobení železniční dopravy;
3. řediteli Ústřední správy spojů zajistit službu spojů;
4. ministrům vnitřního obchodu a zemědělství a výživy, radám krajských a okresních národních výborů a radě Národního výboru hlavního města Prahy a doporučuje předsedovi Svazu spotřebních družstev učinit potřebná opatření k zajištění bezporuchového zásobování, distribuce potravinářských výrobků a některých služeb pro pracující, zejména zabezpečit dodávku a prodej masa, mléka, másla, chleba a pečiva se zřetelem na pracovní dobu podle tohoto usnesení;
5. všem ministrům, vedoucím ústředních orgánů a radám krajských a okresních národních výborů (radě Národního výboru hlavního města Prahy), jejichž podřízené organizace uplatňují nároky na přepravu, učinit potřebná opatření, aby nakládání a vykládání železničních vagónů dne 10. května 1968 nepokleslo pod 90% měsíčního průměru denní nakládky a vykládky;
6. ministru hornictví zajistit 10. května 1968 plynulé zásobování podniků s nepřetržitým provozem, které jsou zásobovány přímo jednotlivými doly pomocí transportních zařízení.
Současně vláda zmocnila všechny ministry, vedoucí ústředních orgánů, rady krajských národních výborů a radu Národního výboru hlavního města Prahy povolit po projednání s ústředním výborem příslušného odborového svazu, popřípadě s příslušnou krajskou odborovou radou, pro podniky a závody výjimku z úpravy přesunu pracovní doby podle tohoto usnesení, bude-li to z provozních důvodů nebo z hlediska výrobních úkolů nutné nebo účelné.
 
Předseda:
Poláček v. r.