dnes je 17.4.2024

Input:

48/2024 Z.z., Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva štatistický číselník ústredných orgánov štátnej správy

48/2024 Z. z.
VYHLÁŠKA
Štatistického úradu Slovenskej republiky
z 12. marca 2024,
ktorou sa vydáva štatistický číselník ústredných orgánov štátnej správy
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike ustanovuje:
§ 1
Vydáva sa štatistický číselník ústredných orgánov štátnej správy, ktorý je uvedený v prílohe.
§ 2
Zrušuje sa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 337/2021 Z. z., ktorou sa vydáva štatistický číselník ústredných orgánov štátnej správy.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2024.
 
Martin Nemky v. r.
 
Príloha k vyhláške č. 48/2024 Z. z.
ŠTATISTICKÝ ČÍSELNÍK ÚSTREDNÝCH ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY
 
Číselný kód
Názov ústredného orgánu štátnej správy
03
Úrad vlády Slovenskej republiky
09
Slovenská informačná služba
10
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
11
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
12
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
13
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
15
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
18
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
20
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
21
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
22
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
24
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
26
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
27
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
29
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
31
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
32
Štatistický úrad Slovenskej republiky
33
Úrad pre verejné obstarávanie
36
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
37
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
38
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
40
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
41
Národný bezpečnostný úrad
42
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
44
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
45
Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky
48
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
49
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky