dnes je 21.5.2024

Input:

49/1946 Sb., Vládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení ze dne 22. května 1935, č. 111 Sb., jímž se provádí § 34 odst. 2 vojenského kárného zákona

č. 49/1946 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 1. března 1946,
kterým se mění vládní nařízení ze dne 22. května 1935, č. 111 Sb., jímž se provádí § 34, odst. 2 vojenského kárného zákona.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 34, odst. 2 zákona ze dne 4. července 1923, č. 154 Sb., o vojenském kázeňském a kárném právu, jakož i o odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním, ve znění zákona ze dne 4. dubna 1935, č. 64 Sb.:
Čl. I.
Ustanovení § 2, odst. 1 a odst. 3 vládního nařízení č. 111/1935 Sb., jímž se provádí § 34, odst. 2 vojenského kárného zákona, se mění a zní takto:
„(1) Komise uvedená v § 1 (v dalším komise) se skládá:
a) z náčelníka hlavního štábu,
b) z podnáčelníka hlavního štábu,
c) z presidenta nejvyššího vojenského soudu,
d) z přednosty I. odboru ministerstva národní obrany, a
e) nepatří-li osobní věci dotčeného gážisty do odboru působnosti některého z členů uvedených pod písm. a) až d), též z přednosty odboru ministerstva národní obrany (oddělení hlavního štábu) nebo z velitele zbraně u ministerstva národní obrany - hlavního štábu, do jehož oboru působnosti tyto věci patří.
(3) Komisi předsedá náčelník hlavního štábu a v jeho nepřítomnosti podnáčelník hlavního štábu; není-li ani podnáčelník hlavního štábu přítomen, předsedá člen hodností nejvyšší nebo služebně nejstarší.“
Čl. II.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr národní obrany.
 
Fierlinger v. r.
Gottwald v. r.
Dr. Stránský v. r.
Široký v. r.
Ursíny v. r.
gen. Svoboda v. r.
Dr. Ripka v. r.
Nosek v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Dr. Drtina v. r.
Kopecký v. r.
Laušman v. r.
Ďuriš v. r.
Dr. Pietor v. r.
gen. Hasal v. r.
Dr. Šoltész v. r.
Dr. Clementis v. r.
gen. Dr. Ferjenčík v. r.
Lichner v. r.