dnes je 5.3.2024

Input:

496/2023 Z.z., Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 159/2018 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní poistného v znení neskorších predpisov

496/2023 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 7. decembra 2023,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 159/2018 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní poistného v znení neskorších predpisov
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 25 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 518/2022 Z. z. po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 159/2018 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní poistného v znení vyhlášky č. 327/2021 Z. z. a vyhlášky č. 156/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
1. V § 1 ods. 3 sa písmeno g) dopĺňa bodmi 12 a 13, ktoré znejú:
„12. sumu navýšenia preddavku plateného zamestnancom podľa § 16a ods. 4 zákona,
13. informáciu o neuplatňovaní minimálneho preddavku zamestnanca.“.
2. V § 5 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Ak je rozdiel medzi minimálnym poistným zamestnanca určeným podľa § 13b ods. 1 a 2 zákona (ďalej len „minimálne poistné“) a poistným vypočítaným podľa prvej vety kladný, poistné zamestnanca určené podľa § 13 ods. 1 zákona sa navyšuje o tento rozdiel.“.
3. V § 5 ods. 13 písm. a) sa za slovo „základ“ vkladá čiarka a slová „minimálne poistné“.
4. V § 6 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5) Ak došlo k navýšeniu poistného podľa § 13b ods. 4 zákona, oznámenie podľa odseku 1 a výkaz nedoplatkov podľa odseku 3 obsahuje informáciu o sume tohto navýšenia poistného.“.

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2024.
 
Zuzana Dolinková v. r.