dnes je 5.3.2024

Input:

497/2023 Z.z., Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín, diagnostických skupín, diagnosticko-nákladových skupín a nákladových skupín zdravotníckych pomôcok na rok 2024

497/2023 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 11. decembra 2023,
ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín, diagnostických skupín, diagnosticko-nákladových skupín a nákladových skupín zdravotníckych pomôcok na rok 2024
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 12 písm. b), d) a e) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 392/2022 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2024 je uvedený v prílohe č. 1.
§ 2
Zoznam diagnostických skupín na rok 2024 je uvedený v prílohe č. 2.
§ 3
Zoznam diagnosticko-nákladových skupín na rok 2024 je uvedený v prílohe č. 3.
§ 4
Zoznam nákladových skupín zdravotníckych pomôcok na rok 2024 je uvedený v prílohe č. 4.
§ 5
Zoznam farmaceuticko-nákladových skupín, zoznam diagnostických skupín, zoznam diagnosticko-nákladových skupín a zoznam nákladových skupín zdravotníckych pomôcok podľa § 1 až 4 sa prvýkrát použije v marci 2024 pri mesačnom prerozdeľovaní poistného za január 2024.
§ 6
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2024.
 
Zuzana Dolinková v. r.
 
Príloha č. 1 k vyhláške č. 497/2023 Z. z.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 497/2023 Z. z.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 497/2023 Z. z.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 497/2023 Z. z.