dnes je 5.3.2024

Input:

498/2023 Z.z., Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 323/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností vo vodnom hospodárstve

498/2023 Z. z.
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
z 13. decembra 2023,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 323/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností vo vodnom hospodárstve
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 40 ods. 1 písm. a) až e) a h) až l) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 323/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností vo vodnom hospodárstve sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 4 odsek 4 znie:
„(4) Skutočná výška ekonomicky oprávnených nákladov sa zníži pri predaji hmotného majetku, ktorého odpisy boli uplatňované v cene, o kladný rozdiel predajnej ceny a zostatkovej ceny hmotného majetku podľa odseku 1 písm. e) až g). Výška ekonomicky oprávnených nákladov sa zníži o polovicu tržieb za výkony a služby súvisiace s regulovanou činnosťou, ktoré nie sú považované za regulovanú činnosť podľa § 2 písm. c) šiesteho bodu a siedmeho bodu zákona, ak regulovaný subjekt nepreukáže, že náklady na tieto výkony a služby nie sú ani z časti zahrnuté do nákladov na výkon regulovanej činnosti.“.
2. V § 8 ods. 3 písm. i) sa na konci pripájajú tieto slová: „pričom táto hodnota zohľadňuje rozdiel za viaceré roky, počas ktorých nedošlo k zmene ceny; zároveň ak je hodnota ROVt-1 záporná, pre potreby výpočtu sa ROVt-1 = 0,“.
3. V § 8 ods. 4 písm. b) prvom bode sa slová „podľa odseku 4“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 5“.
4. V § 8 ods. 4 písm. b) piatom bode sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak sú do OPNVt-1 zahrnuté náklady podľa odseku 10, tieto sa nenavyšujú o hodnotu jadrovej inflácie JPIt.“.
5. V § 8 ods. 5 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „v rozvodnej vodovodnej sieti22a“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:

22a§ 2 písm. p) zákona č. 442/2002 Z. z. v znení zákona č. 517/2022 Z. z.“.
6. V § 8 ods. 6 písm. b) druhom bode sa slová „je kumulatívna od 1. januára 2022 po rok t-1“ nahrádzajú slovami „je kumulatívna od začiatku regulačného obdobia do roku t-1“.
7. V § 8 ods. 7 sa slová „je oproti aktuálne platnej cene zvýšená“ nahrádzajú slovami „je oproti cene platnej k 1. januáru roku t zvýšená“.
8. V § 8 odsek 10 znie:
„(10) Ak počas regulačného obdobia dôjde k výraznému nárastu ekonomicky oprávnených nákladov z dôvodu plnenia nových povinností podľa osobitných predpisov,5z dôvodu plnenia nových