dnes je 25.2.2024

Input:

5/1961 Sb., Vyhláška místopředsedy vlády a předsedy Státní plánovací komise o úplném znění vl. nařízení č. 44/1959 Sb., kterým se stanoví statut Státní plánovací komise

č. 5/1961 Zb.
[zrušené nepriamo č. 52/1963 Zb.]
VYHLÁŠKA
místopředsedy vlády a předsedy Státní plánovací komise
ze dne 18. ledna 1961
o úplném znění vládního nařízení č. 44/1959 Sb., kterým se stanoví statut Státní plánovací komise.
Podle čl.II vládního nařízení č. 2/1961 Sb. vyhlašuji v příloze úplné znění vládního nařízení č. 44/1959 Sb., kterým se stanoví statut Státní plánovací komise, jak vyplývá z pozdějších předpisů.
Místopředseda vlády
 
a předseda Státní plánovací komise:
inž. Šimůnek v. r.
 
Příloha vyhlášky č.5/1961 Sb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 17. července 1959 č.44 Sb.,
kterým se stanoví statut Státní plánovací komise, ve znění vyplývajícím z pozdějších předpisů
Vláda Československé socialistické republiky stanoví podle § 2 odst. 8 zákona č. 41/1959 Sb., o Státní plánovací komisi, ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 1/1961 Sb.:
§ 1
(1) Státní plánovací komise je ústředním orgánem vlády pro plánování rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky.
(2) Státní plánovací komise plní tyto hlavní úkoly:
a) vypracovává návrhy plánů rozvoje národního hospodářství, zejména plánů dlouhodobých, a předkládá je vládě;
b) provádí systematický rozbor rozvoje národního hospodářství, zajišťuje odchylky od plánovaných proporcí rozvoje národního hospodářství, na základě svých zjištění předkládá vládě iniciativní návrhy a zpracovává potřebná opatření do návrhů plánů;odhaluje rezervy v národním hospodářství a navrhuje využívání dodatečných zdrojů;
c) provádí ve státních plánech rozvoje národního hospodářství v rámci proporcí a koncepcí stanovených vládou změny nezbytné k řešení nepředvídaných problémů, k hospodárnějšímu využití prostředků nebo ke zvýšení celkové efektivnosti národního hospodářství;
d) předkládá vládě zásadní návrhy rozvoje jednotlivých oblastí, vypracované na základě rozboru rozmístění výrobních sil, jakož i návrhy umístění národohospodářsky významných investičních akcí. V návrzích sleduje rovnoměrné rozmístění výrobních sil, přiblížení nově budovaných závodů ke zdrojům surovin a oblastem spotřeby a vyloučení zbytečně dlouhých a vstřícných přeprav;
e) uplatňuje důsledně zásadu neustálého rozvíjení hospodářské a vědeckotechnické spolupráce se Svazem sovětských socialistických republik a s ostatními zeměmi socialistického tábora cestou prohlubování mezinárodní socialistické dělby práce a kooperace ve výrobě; zajišťuje jednotu prací v oblasti mezinárodní hospodářské a vědeckotechnické spolupráce, připravuje a předkládá vládě návrhy řešení zásadních otázek této spolupráce;
f) metodicky řídí územní plánování, přípravu investiční výstavby a zkoumání její hospodářské efektivnosti, jakož i projektování; usměrňuje řešení územních plánů, jakož i plánovací přípravu a technickoekonomickou koncepci významných staveb s cílem zabezpečit jejich maximální hospodářskou efektivnost;
g) řídí postup prací při vypracování plánů rozvoje národního hospodářství, vydává k tomu účelu závazné pokyny a sjednocuje činnost ústředních orgánů a národních