dnes je 19.7.2024

Input:

5/2024 Z.z., Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 151/2009 Z. z. o podrobnostiach o služobnej rovnošate Policajného zboru a jej vyobrazení v znení neskorších predpisov

5/2024 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 19. januára 2024,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 151/2009 Z. z. o podrobnostiach o služobnej rovnošate Policajného zboru a jej vyobrazení v znení neskorších predpisov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 5 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 491/2008 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 151/2009 Z. z. o podrobnostiach o služobnej rovnošate Policajného zboru a jej vyobrazení v znení vyhlášky č. 109/2010 Z. z., vyhlášky č. 166/2013 Z. z. a vyhlášky č. 295/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 ods. 1 sa za písmeno e) vkladajú nové písmená f) a g), ktoré znejú:
„f) slávnostná rovnošata Policajného zboru (ďalej len „slávnostná rovnošata“) vzor generál,
g) slávnostná rovnošata,“.

Doterajšie písmená f) až i) sa označujú ako písmená h) až k).
2. V § 2 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „a menovka policajta kovová“.
3. V § 2 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „a menovka policajta vyšívaná“.
4. V § 2 ods. 2 písmeno d) znie:
„d) znak rukávový vyšívaný
1. so štátnym znakom Slovenskej republiky a s nápisom
1a. „POLÍCIA“,
1b. „POLÍCIA“ vzor generál,
1c. „ÚRAD PRE OCHRANU ÚSTAVNÝCH ČINITEĽOV A DIPLOMATICKÝCH MISIÍ MV SR“,
1d. „POLÍCIA“ a „POHOTOVOSTNÝ POLICAJNÝ ÚTVAR“,
1e. „POLÍCIA“ a „SLUŽOBNÁ KYNOLÓGIA POLICAJNÉHO ZBORU“,
1f. „POLÍCIA“ a „PYROTECHNIK“,
1g. „NÁRODNÁ KRIMINÁLNA AGENTÚRA“ a „POLICAJNÝ ZBOR“,
2. s nápisom
2a. „ÚTVAR OSOBITNÉHO URČENIA“,
2b. „LYNX COMMANDO“,“.
5. V § 2 ods. 5 sa slovo „vzorov“ nahrádza slovom „druhov“.
6. V § 3 ods. 2 sa za písmeno s) vkladajú nové písmená t) až v), ktoré znejú:
„t) polokošeľa s dlhými rukávmi čierna s nápisom „POLÍCIA“,
u) polokošeľa s dlhými rukávmi biela s nápisom „POLÍCIA“,
v) polokošeľa s dlhými rukávmi zelená s nápisom „POLÍCIA“,“.

Doterajšie písmená t) až ad) sa označujú ako písmená w) až ag).
7. V § 4 ods. 1 sa za písmeno l) vkladajú nové písmená m) až o), ktoré znejú:
„m) polokošeľa s dlhými rukávmi čierna s nápisom „POLÍCIA“,
n) polokošeľa s dlhými rukávmi biela s nápisom „POLÍCIA“,
o) polokošeľa s dlhými rukávmi zelená s nápisom „POLÍCIA“,“.

Doterajšie písmená m) až o) sa označujú ako písmená p) až r).
8. V § 5 ods. 2 sa za písmeno h) vkladajú nové písmená i) až k), ktoré znejú:
„i) polokošeľa s dlhými rukávmi čierna s nápisom „POLÍCIA“,
j) polokošeľa s dlhými rukávmi biela s nápisom „POLÍCIA“,
k) polokošeľa s dlhými rukávmi zelená s nápisom „POLÍCIA“,“.

Doterajšie písmená i) až x) sa označujú ako písmená l) až aa).
9. V § 6 ods. 1 sa za písmeno l) vkladajú nové písmená m) až o), ktoré znejú:
„m) polokošeľa s dlhými rukávmi čierna s nápisom „POLÍCIA“,
n) polokošeľa s dlhými rukávmi biela s nápisom „POLÍCIA“,