dnes je 18.4.2024

Input:

50/2024 Z.z., Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

50/2024 Z. z.
VYHLÁŠKA
Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
z 13. marca 2024,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 1 písm. a), b), f) a i) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 75/2011 Z. z., vyhlášky č. 26/2014 Z. z. a vyhlášky č. 276/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 ods. 1 písmeno a) znie:
„a) Európsky terestrický referenčný systém 1989 s alfanumerickým kódom ETRS89, kódom EPSG::4937 pre 3D - φ, λ, h, kódom EPSG::4936 pre 3D - X, Y, Z a kódom EPSG::4258 pre 2D - φ, λ,“.
2. V § 2 ods. 2 písm. d) treťom bode sa znak „ÄWP“ nahrádza znakom „ΔWp“.
3. V § 2 ods. 4 sa slová „SKTRFyy“ nahrádzajú slovami „SKTRFyyyy“ a slovo „SKTRF09“ sa nahrádza slovom „SKTRF2022“.
4. V § 2 ods. 7 sa slová „SKVRFyy“ nahrádzajú slovami „SKVRFyyyy“ a posledná veta znie: „Realizáciou EVRS je SKVRF2024, ktorý zodpovedá EVRF2019 s kódom EPSG::9390.“.
5. V § 2 ods. 11 sa slovo „alfabetickým“ nahrádza slovom „alfanumerickým“ a slovo „DVRM“ sa nahrádza slovom „DVRM05“.
6. § 2 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12) Na prevod normálnych výšok určených v národnej realizácii EVRF2019 a elipsoidických výšok určených v realizácii Európskeho terestrického referenčného systému 1989, definovaných nad elipsoidom Geodetického referenčného systému 1980 sa používa fitovaný digitálny model kvázigeoidu Slovenska s alfanumerickým kódom DMQSK2024-E.“.
7. V § 3 odsek 2 znie:
„(2) Aktívne geodetické základy tvoria služby, ktoré umožňujú získavať výsledky v záväzných geodetických systémoch alebo údaje medzi nimi transformovať, medzi ktoré patria
a) permanentná lokalizačná služba označená ako Slovenská priestorová observačná služba s alfabetickým kódom SKPOS; stanice SKPOS sú prevádzkované na vybraných bodoch Štátnej priestorovej siete a
b) rezortná transformačná služba s alfabetickým kódom RTS.“.
8. § 3 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Súčasťou geodetických základov sú aj referenčné modely, ktoré vyjadrujú vzťah medzi realizáciami geodetických systémov.“.
9. V § 4 odsek 2 znie:
„(2) Správou geodetických základov je
a) výkon geodetických činností pri budovaní, obnove a údržbe geodetických bodov geodetických základov, geodetických bodov štátnych hraníc a hraničných znakov,