dnes je 5.3.2024

Input:

503/2023 Z.z., Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 5. decembra 2023 č. 12/2023, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. júna 2021 č. 8/2021 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi alebo pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely

503/2023 Z. z.
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska podľa § 42 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydala
opatrenie z 5. decembra 2023 č. 12/2023, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. júna 2021 č. 8/2021 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi alebo pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely.
Týmto opatrením sa zohľadňujú návrhy a požiadavky, ktoré vznikli zo strany Národnej banky Slovenska, Európskej centrálnej banky, ako aj požiadavky vyplývajúce z aplikačnej praxe spojenej s vykazovaním dotknutých subjektov.
Národná banka Slovenska pristúpila koncepčne k zjednoteniu požiadaviek s využitím jedného zdroja údajov pre zostavovanie štatistík o platobných transakciách pre štatistiku platobnej bilancie a štatistiku platieb. Taktiež sa opatrením zefektívňuje doteraz predkladaný obsah a rozsah údajov.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2024 okrem ustanovení týkajúcich sa vypustenia mesačného výkazu Mk (NBS) 07-12 o inkasách a platbách, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2025.
Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk), v čiastke 61/2023 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska. Opatrenie je uverejnené aj na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.