dnes je 5.3.2024

Input:

504/2023 Z.z., Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 5. decembra 2023 č. 9/2023 o registri bankových úverov a záruk

504/2023 Z. z.
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska podľa § 38 ods. 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydala
opatrenie z 5. decembra 2023 č. 9/2023 o registri bankových úverov a záruk.
Týmto opatrením sa zohľadňujú návrhy a požiadavky subjektov finančného trhu a Národnej banky Slovenska, ako aj požiadavky vyplývajúce z aplikačnej praxe spojenej s prevádzkou registra bankových úverov a záruk.
Návrh opatrenia zároveň umožní Národnej banke Slovenska poskytovať údaje klientom z registra bankových úverov a záruk v elektronickej podobe.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2024, okrem § 1 až 4 a § 5 ods. 1, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2024.
Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk), v čiastke 59/2023 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska. Opatrenie je uverejnené aj na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.