dnes je 5.3.2024

Input:

506/2023 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony

506/2023 Z. z.
ZÁKON
z 8. decembra 2023,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 81/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 367/2018 Z. z., zákona č. 209/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 93/2020 Z. z., zákona č. 371/2020 Z. z., zákona č. 271/2021 Z. z., zákona č. 273/2021 Z. z., zákona č. 415/2021 Z. z., zákona č. 507/2021 Z. z., zákona č. 394/2022 Z. z. a zákona č. 182/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 ods. 1 písmeno a) znie:
„a) financovanie škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie,1materských škôl pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zriadených regionálnymi úradmi školskej správy (ďalej len „regionálny úrad“), školských zariadení zriadených regionálnymi úradmi, zariadení poradenstva a prevencie zriadených štátom uznanými cirkvami alebo náboženskými spoločnosťami (ďalej len „cirkevné zariadenie poradenstva a prevencie“) a zariadení poradenstva a prevencie zriadených inými právnickými osobami alebo inými fyzickými osobami (ďalej len „súkromné zariadenie poradenstva a prevencie“), ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,5“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 2a a 4 sa vypúšťajú.
2. V § 1 ods. 4 sa nad slovom „potrebami“ vypúšťa odkaz 2a.
3. V § 1 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5) Zo štátneho rozpočtu sa prispieva na financovanie cirkevných zariadení poradenstva a prevencie a na financovanie súkromných zariadení poradenstva a prevencie rovnako ako štátnym zariadeniam poradenstva a prevencie podľa § 5, ak § 6aa neustanovuje inak.“.

Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 6 až 9.
4. V § 1 sa vypúšťa odsek 8.

Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12 sa vypúšťa.
5. V nadpise § 2 sa vypúšťajú slová „regionálneho školstva“.
6. V § 2 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Zdroje financovania cirkevných zariadení poradenstva a prevencie a súkromných zariadení poradenstva a prevencie sú:
a) prostriedky zo štátneho rozpočtu v kapitole ministerstva19podľa § 3,
b) prostriedky od iných fyzických osôb a právnických osôb za prenájom priestorov a zariadenia zariadení poradenstva a