dnes je 5.3.2024

Input:

509/2023 Z.z., Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 12. decembra 2023 č. S26349-2023-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe v znení neskorších predpisov

509/2023 Z. z.
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydalo
opatrenie z 12. decembra 2023 č. S26349-2023-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe v znení neskorších predpisov.
Cieľom navrhovanej právnej úpravy je ustanoviť špecifické materiálno-technické vybavenie a personálne zabezpečenie pre nový typ ambulancie záchrannej zdravotnej služby - ambulancie rýchlej lekárskej pomoci v stretávacom režime „RV“.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2024.
Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a v čiastke č. 57 - 59/2023 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky www.health.gov.sk/?vestniky-mz-sr a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.