dnes je 17.4.2024

Input:

51/2024 Z.z., Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Protokolu doplňujúceho Dohovor o potláčaní protiprávneho zmocnenia sa lietadiel

51/2024 Z. z.
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 10. septembra 2010 bol v Pekingu prijatý Protokol doplňujúci Dohovor o potláčaní protiprávneho zmocnenia sa lietadiel.
Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s protokolom uznesením č. 2208 z 3. mája 2023 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.
Prezidentka Slovenskej republiky podpísala listinu o pristúpení 25. augusta 2023. Listina o pristúpení bola uložená 30. novembra 2023 u depozitára, ktorým je Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo (ICAO).
Protokol nadobudol platnosť 1. januára 2018. Pre Slovenskú republiku je platný od 1. januára 2024 v súlade s článkom XXIII ods. 2 protokolu.
Pri prístupe k protokolu urobila Slovenská republika nasledujúce vyhlásenie:
„Slovenská republika v súlade s článkom XXII písm. a) protokolu oznamuje jeho depozitárovi ustanovenie právomoci podľa svojho vnútroštátneho práva v zmysle článku 4 ods. 2 písm. a) Dohovoru o potláčaní protiprávneho zmocnenia sa lietadiel (tzv. Haagsky dohovor) v znení Pekinského protokolu z roku 2010.“