dnes je 29.3.2023

Input:

510/2022 Z.z., Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 437/2006 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby v znení neskorších predpisov

510/2022 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 20. decembra 2022,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 437/2006 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 66 ods. 1 písm. a) až f), i), k) a p) zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 437/2006 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby v znení vyhlášky č. 361/2008 Z. z., vyhlášky č. 499/2013 Z. z. a vyhlášky č. 135/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 4 ods. 1 sa slovo „po“ nahrádza slovom „pri“.
2. V § 6 ods. 1 sa slová „po prijatí“ nahrádzajú slovami „pri prijatí“.
3. V § 9 odsek 1 znie:
„(1) Umiestňovanie obvineného do cely určuje riaditeľ ústavu alebo ním určený príslušník zboru. Pri umiestňovaní sa prihliada najmä na vek, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody v minulosti, zdravotný stav a životné návyky obvineného ako fajčenie, závislosť od alkoholu alebo iných návykových látok.“.
4. § 9 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Obvinený mladší ako 18 rokov môže byť v súlade s § 7 ods. 7 zákona umiestnený s dospelým obvineným iba v prípade, ak v ústave nie je iný mladistvý, s ktorým by mohol byť umiestnený, dospelý obvinený v minulosti nevykonával trest odňatia slobody alebo nie je obvinený zo spáchania úmyselného trestného činu proti životu a zdraviu, trestného činu proti slobode a ľudskej dôstojnosti, trestného činu proti rodine a mládeži, trestného činu proti iným právam a slobodám, trestného činu proti mieru a ľudskosti alebo trestné činy terorizmu a extrémizmu a nebráni tomu stav osobnosti dospelého obvineného.“.
5. V § 11 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ústav na výkon trestu odňatia slobody“.
6. V § 12 sa za slová „§ 9 ods. 1“ vkladajú slová „a 2“.
7. Doterajší text § 12 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Ak nie je z údajov evidovaných ústavom preukázaný účel predvedenia, musí osoba uvedená v § 9 ods. 1 alebo ods. 2 zákona tento účel preukázať pred predvedením plnomocenstvom na zastupovanie, rozhodnutím súdu alebo rozhodnutím iného oprávneného orgánu.“.
8. Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý znie:
㤠12a
Ak s tým obvinený súhlasí, predvedie sa na účel udelenia plnomocenstva aj pred advokáta. V prípade obvineného v kolúznej väzbe si príslušný orgán činný v trestnom konaní alebo súd môže vyhradiť svoju prítomnosť; ak sa príslušný orgán činný v trestnom konaní alebo súd, ktorý si vyhradil prítomnosť k predvedeniu nedostaví, predvedenie sa vykoná aj bez jeho prítomnosti. Pri udeľovaní plnomocenstva je prítomný príslušník zboru. Predmetom predvedenia môže byť len podpísanie plnej moci.“.
9. V § 13 odsek 2 znie:
„(2) Ak je obvinený odovzdaný na viac ako 24 hodín a úkon trestného konania je vykonávaný mimo územia okresu, kde sa ústav