dnes je 5.3.2024

Input:

510/2023 Z.z., Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplneniach Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov

510/2023 Z. z.
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že v súvislosti s nadobudnutím platnosti Mnohostranného dohovoru na zavedenie opatrení na zamedzenie narúšania základov dane a presunov zisku súvisiacich s daňovými zmluvami (oznámenie č. 339/2018 Z. z.) vo vzájomných vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou sa 1. januára 2024 mení a dopĺňa Zmluva medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov (oznámenie č. 296/2009 Z. z.).
V zmysle článku 35 dohovoru tieto zmeny a doplnenia nadobúdajú účinnosť v Slovenskej republike:
a) v súvislosti s daňami vyberanými zrážkou pri zdroji zo súm vyplatených alebo pripísaných nerezidentom, ak skutočnosť vedúca k vzniku takýchto daní nastala 1. januára 2024 alebo po tomto dátume, a
b) v súvislosti so všetkými ostatnými daňami uloženými zmluvným štátom pre dane uložené v súvislosti so zdaňovacími obdobiami začínajúcimi sa 1. marca 2024 alebo po tomto dátume.
Zmeny a doplnenia k Zmluve medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov uverejnenej v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 296/2009 Z. z. (ďalej len „zmluva“)
1. Existujúci text preambuly zmluvy „želajúc si uzavrieť zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov“ sa nahrádza nasledovným znením článku 6 ods. 1 a 3 dohovoru:
„želajúc si ďalej rozvíjať ekonomické vzťahy a posilniť spoluprácu v daňových záležitostiach,
s cieľom zamedziť dvojitému zdaneniu v súvislosti s daňami, na ktoré sa táto zmluva vzťahuje, bez toho, aby sa vytvárali príležitosti na nezdaňovanie alebo znížené zdanenie prostredníctvom daňových únikov alebo vyhýbania sa daňovej povinnosti (vrátane schém hľadania najvýhodnejších daňových podmienok formou tzv. treaty shopping s cieľom získať úľavy, ktoré takáto zmluva poskytuje ako nepriamu výhodu pre rezidentov tretích krajín)“.
2. Článok 5 ods. 5 zmluvy sa nahrádza nasledovným znením článku 13 ods. 2 dohovoru:
„Bez ohľadu na článok 5 ods. 1 a 2 zmluvy, má sa za to, že výraz „stála prevádzkareň“ sa nevzťahuje na:
a) použitie zariadenia iba na účely uskladnenia alebo vystavenia tovaru patriaceho podniku,
b) udržiavanie zásob tovaru patriacich podniku iba na účely uskladnenia alebo vystavenia,
c) udržiavanie zásob tovaru patriacich podniku iba na účely spracovania iným podnikom,
d) udržiavanie trvalého zariadenia na podnikanie iba na účely nákupu tovaru alebo zhromažďovania informácií pre podnik,
e) udržiavanie trvalého miesta výkonu činnosti výlučne na účely vykonávania akejkoľvek činnosti v mene podniku, ktorá nie