dnes je 5.3.2024

Input:

511/2023 Z.z., Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplneniach Zmluvy medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Tuniskej republiky o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a majetku

511/2023 Z. z.
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že v súvislosti s nadobudnutím platnosti Mnohostranného dohovoru na zavedenie opatrení na zamedzenie narúšania základov dane a presunov zisku súvisiacich s daňovými zmluvami (oznámenie č. 339/2018 Z. z.) vo vzájomných vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Tuniskou republikou sa 1. novembra 2023 mení a dopĺňa Zmluva medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Tuniskej republiky o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a majetku (oznámenie č. 419/1992 Zb.).
V zmysle článku 35 dohovoru tieto zmeny a doplnenia nadobúdajú účinnosť v Slovenskej republike:
a) v súvislosti s daňami vyberanými zrážkou pri zdroji zo súm vyplatených alebo pripísaných nerezidentom, ak skutočnosť vedúca k vzniku takýchto daní nastala 1. januára 2024 alebo po tomto dátume, a
b) v súvislosti so všetkými ostatnými daňami uloženými zmluvným štátom pre dane uložené v súvislosti so zdaňovacími obdobiami začínajúcimi sa 1. mája 2024 alebo po tomto dátume;
c) bez ohľadu na písmená a) a b) tohto bodu článok 16 dohovoru nadobudne účinnosť v súvislosti so zmluvou pre prípad predložený príslušnému úradu zmluvného štátu k 1. novembru 2023 okrem prípadov, ktoré k uvedenému dátumu neboli spôsobilé na predloženie podľa zmluvy ešte pred jej úpravou podľa dohovoru bez ohľadu na zdaňovacie obdobie, ku ktorému sa tento prípad vzťahuje.
Zmeny a doplnenia k Zmluve medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Tuniskej republiky o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a majetku uverejnenej v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 419/1992 Zb. (ďalej len „zmluva“):
1. Existujúci text preambuly zmluvy „prajúce si uzavrieť zmluvu o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a majetku“ sa nahrádza nasledovným znením článku 6 ods. 1 a 3 dohovoru:
„želajúc si ďalej rozvíjať ekonomické vzťahy a posilniť spoluprácu v daňových záležitostiach,
s cieľom zamedziť dvojitému zdaneniu v súvislosti s daňami, na ktoré sa táto zmluva vzťahuje, bez toho, aby sa vytvárali príležitosti na nezdaňovanie alebo znížené zdanenie prostredníctvom daňových únikov alebo vyhýbania sa daňovej povinnosti (vrátane schém hľadania najvýhodnejších daňových podmienok formou tzv. treaty shopping s cieľom získať úľavy, ktoré takáto zmluva poskytuje ako nepriamu výhodu pre rezidentov tretích krajín)“.
2. Článok 5 ods. 3 zmluvy sa nahrádza nasledovným znením článku 13 ods. 2 dohovoru:
„Bez ohľadu na článok 5 ods. 1 a 2 zmluvy, má sa za to, že výraz „stála prevádzkareň“ sa nevzťahuje na:
a) zariadenie, ktoré sa využíva iba na uskladnenie, vystavenie alebo na dodanie tovaru patriaceho podniku;