dnes je 5.3.2024

Input:

513/2023 Z.z., Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 526/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia

513/2023 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 15. decembra 2023,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 526/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 526/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia sa mení takto:
1. V § 1 ods. 1 písm. b) sa slová „písomného vyhlásenia“ nahrádzajú slovami „vyhlásenia zákonného zástupcu o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa“.
2. V § 4 odsek 2 znie:
„(2) Skutočnosti uvedené v odseku 1 potvrdzuje rodič, iná fyzická osoba ako rodič, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, poručník, opatrovník alebo zástupca zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, neodkladné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby, výkon trestu odňatia slobody alebo výkon detencie (ďalej len „zákonný zástupca“) vo vyhlásení zákonného zástupcu o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa nie staršom ako jeden deň; vzor vyhlásenia zákonného zástupcu o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa je uvedený v prílohe č. 1.“.
3. V § 4 sa vypúšťa odsek 3.
4. V § 6 ods. 1 písm. b) sa slová „dieťaťa a doklad o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa podľa § 4 ods. 2“ nahrádzajú slovami „o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa“.
5. V § 6 ods. 1 písm. d) sa slová „vyjadrenia lekára všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast podľa § 4 ods. 2“ nahrádzajú slovami „vyhlásenia zákonného zástupcu o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa“.
6. V § 12 písmeno d) znie:
„d) vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa,“.
7. Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2024.
 
Zuzana Dolinková v. r.