dnes je 5.3.2024

Input:

515/2023 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 435/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na udržiavanie poľnohospodárskej plochy, aktívneho poľnohospodára a kondicionality

515/2023 Z. z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 20. decembra 2023,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 435/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na udržiavanie poľnohospodárskej plochy, aktívneho poľnohospodára a kondicionality
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 435/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na udržiavanie poľnohospodárskej plochy, aktívneho poľnohospodára a kondicionality sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 písm. a) druhom bode a § 3 ods. 1 sa slová „až 4“ nahrádzajú slovami „až 5“.
2. V § 2 písmeno g) znie:
„g) agrolesníckym systémom
1. orná pôda s drevinami zahrnutými do zoznamu podľa osobitného predpisu6avo forme stromoradia s najmenšou vzdialenosťou radov drevín 12 metrov a s najmenšou vzdialenosťou medzi drevinami 3 metre, na ktorej sa nepestujú rýchlorastúce dreviny, ak poľnohospodársku činnosť možno vykonávať rovnako ako na pozemkoch bez drevín, a počet drevín, z ktorých sa nezberajú plody, je 80 až 120 drevín na hektár,
2. plocha s trvalými plodinami, ak počet lesných drevín zahrnutých do zoznamu podľa osobitného predpisu,6az ktorých sa nezberajú plody a nevykonáva ošetrovanie výsadby, je 80 až 120 drevín na hektár; pestovanie rýchlorastúcich drevín nemožno kombinovať s pestovaním drevín, ktoré opakovane poskytujú plody,
3. trvalý trávny porast udržiavaný spásaním hospodárskymi zvieratami evidovanými v centrálnom registri hospodárskych zvierat7s priemerným zaťažením v období od 1. júna do 30. septembra najmenej 0,3 dobytčej jednotky8na hektár, ak trávy a iné bylinné krmoviny tvoria väčšinu rastlín a počet drevín, z ktorých sa nezberajú plody, je 80 až 120 drevín na hektár, s drevinami zahrnutými do zoznamu podľa osobitného predpisu6aalebo s rýchlorastúcimi drevinami vo forme
3a. stromoradia s najmenšou vzdialenosťou radov drevín 12 metrov a najmenšou vzdialenosťou medzi drevinami 3 metre,
3b. roztrúsených drevín s najmenšou vzdialenosťou medzi drevinami 8 metrov alebo
3c. skupín drevín, ktoré nepresiahnu 400 m2 úhrnnej plochy na hektár, pričom na každom započítanom hektári môže byť len jedna skupina drevín; dreviny v skupine drevín sa nezapočítajú do celkového počtu drevín,“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 6a a 8 znejú:

6a§ 43 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 3/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na neprojektové opatrenia Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 407/2023 Z. z.


8Príloha č. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 3/2023 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 407/2023 Z. z.“.
3. § 2 sa dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j) húževnatou burinou rozpínavá rastlina, ktorá vytláča