dnes je 5.3.2024

Input:

516/2023 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 436/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/2023 Z. z.

516/2023 Z. z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 20. decembra 2023,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 436/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/2023 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 436/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 4 ods. 5 sa za slovo „agentúre“ vkladajú slová „(ďalej len „platobná agentúra“)“.
2. V § 5 ods. 1 písm. a) sa slová „miezd súvisiacich s poľnohospodárskou činnosťou za kalendárny rok predchádzajúci roku podania žiadosti podľa osobitného predpisu23“ nahrádzajú slovami „mesačných miezd zamestnancov v odvetví poľnohospodárstva zverejnených Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci roku podania žiadosti“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23 sa vypúšťa.
3. V § 5 ods. 1 písm. b) sa slová „mzdy súvisiace s poľnohospodárskou činnosťou“ nahrádzajú slovami „mesačné mzdy zamestnancov v odvetví poľnohospodárstva zverejnené Štatistickým úradom Slovenskej republiky“.
4. V § 7 ods. 2 sa slová „150 ha“ nahrádzajú slovami „150,99 ha“.
5. V § 11 ods. 1 písm. c) sa za slová „50 ha“ vkladá bodkočiarka a slová „prípustná odchýlka z najväčšej výmery ornej pôdy nesmie presiahnuť 1,5 ha“.
6. V § 12 písm. c) prvý bod znie:
„1. najviac 50 ha, ak druhý bod neustanovuje inak; prípustná odchýlka z najväčšej výmery ornej pôdy nesmie presiahnuť 1,5 ha,“.
7. V § 12 písm. c) druhom bode časť vety pred bodkočiarkou znie: „najviac 20 ha v časti chráneného územia, ktoré sa nachádza v chránenom vtáčom území alebo v území európskeho významu, pričom prípustná odchýlka z najväčšej výmery ornej pôdy nesmie presiahnuť 0,7 ha“.
8. V § 13 ods. 1 písmeno d) znie:
„d) aplikovať slamu, ktorou sa rozumejú nadzemné pozberové zvyšky tráv alebo iných bylinných krmovín na ornej pôde pestované na osivo alebo nadzemné pozberové zvyšky plodín patriace do skupiny obilnín, olejnín alebo strukovín; zoznam plodín patriacich do skupiny obilnín, olejnín alebo strukovín je uvedený v prílohe č. 1a.“.
9. V § 13 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak nepostupuje podľa osobitného predpisu.32a“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:

32aPríloha č. 7 VI. časť bod 10.5.3 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia.“.
10. Poznámka pod čiarou k odkazu 33 znie:

33Príloha č. 2 časť A položka DPEP 8