dnes je 5.3.2024

Input:

517/2023 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v znení neskorších predpisov

517/2023 Z. z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 20. decembra 2023,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 20/2014 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 7/2015 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 24/2018 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 437/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 4 ods. 7 posledná veta znie: „Zviera, ktoré nie je nahradené, sa považuje za späťvzaté nahlásením rozhodujúcej udalosti do centrálnej evidencie v lehote podľa osobitného predpisu.8a“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

8a§ 9 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 18/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii oviec a kôz v znení neskorších predpisov.
§ 7 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 20/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka v znení neskorších predpisov.“.
2. V § 4 ods. 11 sa vypúšťajú slová „určené podľa osobitného predpisu10“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 sa vypúšťa.
3. Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

13a§ 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 120/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá predkladania žiadostí a znižovania priamych podpôr Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky.“.
4. V § 5 ods. 2 sa za slovo „každoročne“ vkladajú slová „prostredníctvom formulára zverejneného na webovom sídle platobnej agentúry od termínu určeného vo výzve zverejnenej platobnou agentúrou14na jej webovom sídle najneskôr“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:

14§ 10 ods. 1 písm. m) zákona č. 280/2017 Z. z. v znení zákona č. 503/2021 Z. z.“.
5. V § 6 ods. 2 sa za slovo „Suma“ vkladá slovo „sadzieb“ a vypúšťajú sa slová „určená podľa osobitného predpisu17“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17 sa vypúšťa.
6. Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:

20§ 18 zákona č. 280/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
7. Za § 8d sa vkladá § 8e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠8e
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2024
Podmienky poskytnutia prechodných vnútroštátnych platieb na základe žiadostí podaných do 31. decembra 2023 sa posudzujú podľa tohto nariadenia vlády v znení účinnom do 31. decembra 2023.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2024.
 
Robert Fico v. r.