dnes je 5.3.2024

Input:

518/2023 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov

518/2023 Z. z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 20. decembra 2023,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 13 a § 7 ods. 8 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 29/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 598/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 517/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 494/2011 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 443/2012 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 102/2013 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 507/2013 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 418/2014 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 208/2015 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 355/2017 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 401/2018 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 269/2019 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 105/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 402/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky
č. 460/2021 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 489/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V nadpise nad § 2 sa číslo „13“ nahrádza číslom „12“.
2. V § 4 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Mzdový normatív na žiaka úvodného ročníka základnej školy je 250 % normatívu na žiaka príslušnej základnej školy.“.

Doterajšie odseky 2 až 15 sa označujú ako odseky 3 až 16.
3. V § 4 ods. 4 prvá veta znie: „Normatív na žiaka, ktorý sa nevzdeláva v dennej forme štúdia, sa určí tak, že normatív na žiaka vo večernej forme štúdia je 40 % normatívu na žiaka vzdelávajúceho sa v dennej forme štúdia, normatív na žiaka oslobodeného od povinnosti dochádzať do školy, ktorému jeho zdravotný stav neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole, je 30 % normatívu na žiaka vzdelávajúceho sa v dennej forme štúdia, normatív na žiaka konzervatória vzdelávajúceho sa v druhom odbore vzdelávania alebo v druhom zameraní jedného odboru vzdelávania a normatív na ostatných žiakov a účastníkov výchovy a vzdelávania je 10 % normatívu na žiaka vzdelávajúceho sa v dennej forme štúdia.“ a v druhej vete sa za slová „Normatív na žiaka“ a za slová „normatív na žiaka“ vkladajú slová „a účastníka výchovy a vzdelávania“.
4. V § 4 ods. 6 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c) žiak oslobodený od povinnosti dochádzať do školy, ktorému jeho zdravotný stav neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole, započítava