dnes je 5.3.2024

Input:

519/2023 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov

519/2023 Z. z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 20. decembra 2023,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 315/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 491/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 470/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 565/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 489/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2011 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 219/2012 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 394/2013 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 22/2014 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 131/2014 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2015 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 114/2016 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 273/2016 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2017 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 183/2018 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 173/2019 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 495/2019 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 111/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 194/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 349/2021 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 4/2023 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 227/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. Za § 9d sa vkladá § 9e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠9e
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2024
Skúšky DUS druhov poľnohospodárskych plodín podľa prílohy č. 3 časti A prvého bodu a druhého bodu, ktoré sa začali do 31. decembra 2023, sa dokončia podľa tohto nariadenia vlády v znení účinnom do 31. decembra 2023.“.
2. V prílohe č. 3 časti A prvý bod a druhý bod znejú:
„1. Skúšky DUS sa vykonávajú podľa protokolov CPVO pri týchto druhoch poľnohospodárskych plodín:
 
Vedecký názov
Bežný názov
Protokol CPVO
Dactylis glomerata L.
reznačka laločnatá
TP 31/1 z 25. 3. 2021
Festuca arundinacea Schreb
kostrava trsteníkovitá
TP 39/1 z 1. 10. 2015
Festuca filiformis Pourr.
kostrava vláskovitá
TP 67/1 z 23. 6. 2011
Festuca ovina L.
kostrava ovčia
TP 67/1 z 23. 6. 2011
Festuca pratensis Huds
kostrava lúčna
TP 39/1 z 1. 10. 2015
Festuca rubra L.
kostrava červená
TP 67/1 z 23. 6. 2011
Festuca trachyphylla (Hack.) Hack
kostrava drsnolistá
TP 67/1 z 23. 6. 2011
Lolium multiflorum Lam.
mätonoh mnohokvetý jednoročný a taliansky
TP 4/2 z 19. 3. 2019
Lolium perenne L.
mätonoh trváci
TP 4/2 z 19. 3. 2019
Lolium x hybridum Hausskn
mätonoh hybridný
TP 4/2 z 19. 3. 2019