dnes je 5.3.2024

Input:

52/1950 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví počátek účinnosti některých přesunů působnosti ve veřejné správě

č. 52/1950 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra práce a sociální péče
ze dne 27. května 1950,
kterou se stanoví počátek účinnosti některých přesunů působnosti ve veřejné správě.
Ministr práce a sociální péče stanoví v dohodě se zúčastněnými ministry podle § 4 odst. 1 vládního nařízení č. 116/1949 Sb., o dalších přesunech působnosti ve veřejné správě:
Dnem 1. července 1951 nabývají účinnost tyto přesuny působnosti ve veřejné správě, uvedené v příloze A vládního nařízení č. 116/1949 Sb.:
 
Pol.
V oboru státní správy
se přenáší na KNV působnost příslušející ústřed. úřadu
Ve věcech
podle
Předmět působnosti
Předpis
§ (čl.)
2
zúčastněných ústředních úřadů
družstev
Zák. č. 187/1948 Sb.
§ 11
Zrušování družstev v kraji z moci úřední
3
vl. nař. čís. 259/1939 Sb.
§ 25
Slučování druž.a převod záv.dr.v kraji při jejich reorg. v souč. s ústř. radou dr. (nepřenáší se působnost min. sprav.)
71
ministerstva práce a sociální péče a ostatních zúčastněných ústředních úřadů
obecně prospěšných bytových sdružení
z. č. 242/1910 ř. z. , stanovy Stavebního byt. fondu. (Vyhl. č. 28/1912 ř.z.) z. č. 98/1919 Sb., z. č. 41/1947 Sb.
§ 12 čl 28 a 30, odst. 1, písm. e) § 1, odst. 3, § 42, odst. 2
Přiznávání a odnímání charakteru obecné prospěšnosti bytovým sdružením a schvalování změn stanov.
74
státních podpor na obytné stavby
Zák. č. 41/1947 Sb.
 
Veškerá působnost ústředních úřadů při provádění tohoto zákona.
85
ministerstva práce a sociální péče
podpůrných fondů
Zák. č. 98/1948 Sb.
§ 29, odst. 1
Uznávání zaop. zař. za podp. fondy, pokud poskytují pouze jednorázové nebo krátkodobé dávky nebo podporu v obvodu kraje
86
§ 29, odst. 2 a § 23
Dozor nad p.fondy, pokud poskyt.pouze jednor.nebo krátkodobé dávky nebo podporu v obvodu kraje
87
§ 30, odst. 2
Schval.změn stanov, přeměna a jmenování správ. orgánů zaop. zař., pokud poskyt.pouze jednoráz. nebo kr. dávky nebo podporu v obl. kraje.
316
ministerstva techniky a ministerstva práce a sociální péče
stavební obnovy
Zák. č. 86/1946 Sb. ve znění zák. č. 115/1947 Sb.
§§ 19 až 25
Všechna působnost ve věcech státní podpory na obnovu přiznaná v uvedených ustanoveních ústředním úřadům
 
Erban v.r.